Thứ Hai, 14/08/2023, 10:25 [GMT+7]

Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí đối với công tác biên soạn từ điển và bách khoa thư trong Công an nhân dân

Vừa tạo điều kiện thuận lợi cho công tác biên soạn từ điển và bách khoa thư trong Công an nhân dân (CAND) phát triển, vừa đảm bảo sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí đối với công tác biên soạn từ điển và bách khoa thư trong Công an nhân dân gồm 3 Chương và 9 Điều để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Từ điển và bách khoa thư CAND có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống kho tàng lý luận nghiệp vụ của ngành Công an mà không một công trình khoa học nào có thể thay thế. Điều này cũng đòi hỏi cần có sự đầu tư thỏa đáng về con người, cơ chế chính sách, nhất là về tài chính đối với công tác biên soạn từ điển và bách khoa thư trong CAND.

Công tác biên soạn từ điển và bách khoa thư trong CAND trải qua nhiều khâu, nhiều công đoạn, loại hình công việc và mang tính hàn lâm, phản ánh tư duy nhận thức về lý luận, thực tiễn các mặt công tác công an và được triển khai một cách bài bản, nghiêm túc theo quy trình thống nhất. Điều này đặt ra vấn đề phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở về nhân lực, vật chất, kĩ thuật, đặc biệt là về kinh phí bảo đảm cho toàn bộ quá trình tổ chức biên soạn từ điển và bách khoa thư trong CAND đạt chất lượng, hiệu quả.
 
Chính vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng và ban hành Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí đối với công tác biên soạn từ điển và bách khoa thư trong CAND nhằm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chặt chẽ và góp phần tháo gỡ được những khó khăn, đồng thời nâng cao trách nhiệm, bảo đảm quyền lợi và tạo động lực cho các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác biên soạn, biên tập, xuất bản từ điển và bách khoa thư trong CAND.
 
Theo đó, dự thảo Thông tư quy định về nội dung chi, định mức chi và quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đối với công tác biên soạn từ điển và bách khoa thư trong CAND. Về nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí, dự thảo Thông tư quy định các định mức chi tối đa áp dụng đối với nhiệm vụ biên soạn và các hoạt động phục vụ biên soạn từ điển, bách khoa thư trong Công an nhân dân giúp Công an các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách được giao để phê duyệt định mức lập dự toán kinh phí đảm bảo cho nhiệm vụ biên soạn từ điển, bách khoa thư trong Công an nhân dân; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
 
Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư quy định định mức chi họp hội đồng nghiệm thu bảng mục từ chuyên ngành, bảng mục từ tổng hợp; nghiệm thu kết quả thẩm định mục từ; nghiệm thu mục từ biên soạn; nghiệm thu mục từ biên tập; nghiệm thu mục từ sau chỉnh lý, bổ sung; nghiệm thu bản thảo tối đa bằng định mức chi họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cùng cấp quy định tại điểm 6 khoản 1 Điều 8 Thông tư số 03/2020/TT-BCA ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Bộ Công an quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân. Tùy theo yêu cầu của nhiệm vụ, Thủ trưởng đơn vị chủ trì quy định số lần họp hội đồng cho phù hợp…Các khoản chi khác thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Công an.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí công tác biên soạn từ điển, bách khoa thư trong Công an nhân dân được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực an ninh.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây
 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.