Thứ Ba, 25/07/2023, 15:33 [GMT+7]

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện theo những nguyên tắc gì?

Bộ Công an cho tôi hỏi, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện theo những nguyên tắc gì?

Câu trả lời

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện theo những nguyên tắc sau:
 
1. Dữ liệu cá nhân được xử lý theo quy định của pháp luật.
 
2. Chủ thể dữ liệu được biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 
3. Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích đã được Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ ba đăng ký, tuyên bố về xử lý dữ liệu cá nhân.
 
4. Dữ liệu cá nhân thu thập phải phù hợp và giới hạn trong phạm vi, mục đích cần xử lý. Dữ liệu cá nhân không được mua, bán dưới mọi hình thức, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 
5. Dữ liệu cá nhân được cập nhật, bổ sung phù hợp với mục đích xử lý.
 
6. Dữ liệu cá nhân được áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.
 
7. Dữ liệu cá nhân chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
8. Bên Kiểm soát dữ liệu, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân phải chịu trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc xử lý dữ liệu được quy định từ khoản 1 tới khoản 7 Điều này và chứng minh sự tuân thủ của mình với các nguyên tắc xử lý dữ liệu đó.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.