Thứ Tư, 24/08/2022, 09:31 [GMT+7]

Dự thảo quy định biểu mẫu trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của CAND và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động này.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tiếp công dân vào tháng 4/2022; lắng nghe người dân trình bày những nội dung khiếu nại, phản ánh về những vấn đề vướng mắc hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng...
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tiếp công dân vào tháng 4/2022; lắng nghe người dân trình bày những nội dung khiếu nại, phản ánh về những vấn đề vướng mắc hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng...

Theo đó, các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của CAND quy định như sau:

Ban hành kèm theo Thông tư này là 34 biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của CAND. Bên cạnh đó, sử dụng 78 biểu mẫu đã được quy định tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Thanh tra Chính phủ, cụ thể:

- 12 biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 12) ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

- 16 biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 16) ban hành kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

- 03 biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 03) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

- 05 biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 05) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

- 42 biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 42) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.