Thứ Bảy, 19/09/2020, 08:46 [GMT+7]

Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

(Congannghean.vn)-Những năm qua, tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Các thế lực thù địch triệt để khai thác những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) để tăng cường móc nối, thu thập, đánh cắp thông tin, tài liệu BMNN nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trước thực tế đó, việc triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ BMNN càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết và được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp, ngành, địa phương.
Thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ BMNN góp phần bảo vệ vững chắc ANQG,  bảo đảm TTATXH, tạo môi trường an ninh an toàn - Ảnh minh họa
Thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ BMNN góp phần bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm TTATXH, tạo môi trường an ninh an toàn - Ảnh minh họa
Luật Bảo vệ BMNN số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Thực hiện Pháp lệnh bảo vệ BMNN, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cụ thể hóa các quy định của Nhà nước và các bộ, ban, ngành Trung ương  về công tác bảo vệ BMNN phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ BMNN. Nhờ triển khai nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, toàn diện các quy định, biện pháp công tác bảo vệ BMNN nên đến nay, về cơ bản trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện xảy ra các vụ lộ, lọt hoặc mất BMNN gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm TTATXH, tạo môi trường an ninh an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thi hành, áp dụng Luật Bảo vệ BMNN, các văn bản hướng dẫn bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện Công văn số 2320/BCA-A03 ngày 7/7/2020 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện quy định về bảo vệ BMNN, vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 6043/UBND-NC về triển khai thi hành Luật Bảo vệ BMNN. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, đơn vị, địa phương tập trung việc thẩm quyền xác định BMNN, độ mật của BMNN; ủy quyền thực hiện thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước; ban hành quy chế bảo vệ BMNN; thành lập Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN. Đồng thời, xác định thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi BMNN đã được xác định theo Pháp lệnh bảo vệ BMNN và văn bản hướng dẫn thi hành; chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ bảo vệ BMNN.
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh; huyện ủy, thành ủy, thị ủy; UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1833/UBND-NC ngày 27/3/2020 về rà soát, phân loại, xác định thời hạn và gia hạn thời hạn bảo vệ BMNN đối với tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước do cơ quan, đơn vị, địa phương mình tạo ra trước ngày 1/1/2019 (theo thời gian và độ mật) để xác định thời hạn bảo vệ tương ứng với từng cấp độ mật cho thời gian tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành; mở hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ BMNN để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ BMNN cho cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, quan tâm bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ BMNN tại Văn phòng hoặc bộ phận tổng hợp hành chính và bảo đảm chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.
 
Tại công văn này, UBND tỉnh giao Công an tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Bảo vệ BMNN tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh, đôn đốc công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, tập trung phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh các vụ lộ, mất tài liệu, vật chứa BMNN trên địa bàn tỉnh Nghệ An; khắc phục, hạn chế thấp nhất hậu quả xảy ra; tham mưu xây dựng tài liệu các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ BMNN để in ấn, cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Bảo vệ BMNN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN. Riêng các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung thi hành Luật Bảo vệ BMNN nghiêm túc, đúng quy định.
 
Với mục tiêu thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Bảo vệ BMNN, căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 24, UBND tỉnh đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh ban hành các quy chế bảo vệ BMNN để triển khai thực hiện Luật Bảo vệ BMNN trong nội bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ BMNN cho cán bộ, công chức, người được phân công thực hiện nhiệm vụ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ BMNN tại cơ quan, đơn vị.
.

Ngọc Anh

.