Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201407/lam-ro-trach-nhiem-bo-nganh-dia-phuong-trong-viec-thu-thap-thong-tin-nhan-dinh-ve-tinh-hinh-tham-nhung-505832/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201407/lam-ro-trach-nhiem-bo-nganh-dia-phuong-trong-viec-thu-thap-thong-tin-nhan-dinh-ve-tinh-hinh-tham-nhung-505832/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Làm rõ trách nhiệm bộ, ngành, địa phương trong việc thu thập thông tin nhận định về tình hình tham nhũng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 06/07/2014, 15:20 [GMT+7]

Làm rõ trách nhiệm bộ, ngành, địa phương trong việc thu thập thông tin nhận định về tình hình tham nhũng

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đang được Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, đơn vị.
 
Theo Thanh tra Chính phủ, Thông tư 11/2011/TT-TTCP ban hành ngày 9/11/2011 quy định các tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đánh giá tình hình tham nhũng và công tác PCTN ở Việt Nam. Sau thời gian hơn 2 năm triển khai thực hiện, công tác thu thập thông tin và báo cáo theo hướng dẫn của Thông tư còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, trong khâu tổ chức thực hiện, Thông tư cũng đã có một số điểm thiếu sót như việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn trong triển khai, không xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong phối hợp với Thanh tra Chính phủ, kết quả đo lường các chỉ số và tiêu chí nhận định công tác PCTN chưa được công bố rộng rãi nên hạn chế tác dụng và ảnh hưởng của Thông tư trong việc tăng cường minh bạch PCTN. Vì vậy, đòi hỏi cần có một Thông tư mới thay thế cho Thông tư 11/2011/TT-TTCP, để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trên.
 
Tranh minh họa
Tranh minh họa
Cụ thể, Thông tư này quy định nguyên tắc, tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng, nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Về đối tượng áp dụng, Dự thảo đã mở rộng hơn so với Thông tư 11/2011 bao gồm: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện trong việc nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của mình.
 
Về nguyên tắc nhận định, đánh giá, Dự thảo Thông tư bổ sung nguyên tắc cụ thể, rõ ràng, công khai và phải bảo đảm trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, vai trò của xã hội trong việc nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời có thể tham khảo các nguồn thông tin phù hợp, đáng tin cậy khác phục vụ cho việc nhận định, đánh giá.
 
Về các tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng, Thông tư mới đưa ra 05 tiêu chí để cơ quan xây dựng báo cáo thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu làm cơ sở đưa ra nhận định về tình hình tham nhũng bao gồm: Mức độ phổ biến của tham nhũng; Mức độ thiệt hại do tham nhũng gây ra về mặt kinh tế; Mức độ nghiêm trọng của tình hình tham nhũng; Kết quả tổng hợp ý kiến nhận định, đánh giá của cá nhân, tổ chức có trách nhiệm được tham vấn; Kết quả tham khảo các nguồn thông tin đáng tin cậy khác. Trong đó, 03 tiêu chí đầu có thể coi là các “tiêu chí khung” với các chỉ số, tiêu chí thành phần xác định và 02 tiêu chí sau là các “tiêu chí hướng dẫn” việc tham vấn ý kiến đối với cá nhân, tổ chức có chức năng giám sát đối với hoạt động của cơ quan nhà nước và việc lựa chọn các nguồn thông tin tham khảo.
 
Về tổ chức thực hiện, trong khi Thông tư 11/2011 không xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong phối hợp với Thanh tra Chính phủ như thế nào để đảm bảo việc đo lường các chỉ số/tiêu chí trong thông tư được thực hiện.
 
Dự thảo Thông tư bổ sung, làm rõ trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ và bộ, ngành, địa phương trong việc thu thập thông tin, nhận định, đánh giá hàng năm; trong đó Thanh tra Chính phủ thực hiện ở phạm vi quốc gia, bộ, ngành thực hiện trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện trong phạm vi địa phương. Đồng thời, bổ sung, làm rõ cơ chế tham vấn, tham khảo thông tin và trách nhiệm công khai Báo cáo nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định cụ thể Báo cáo nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng xây dựng theo Thông tư này đồng thời là Báo cáo phòng, chống tham nhũng hàng năm theo chế độ báo cáo được quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-TTCP.
 
.

Nguồn: dangcongsan.vn