Thứ Tư, 04/11/2020, 10:28 [GMT+7]

Tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

(Congannghean.vn)-Nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đang yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và giải ngân vốn đầu tư công.

Trên cơ sở điều kiện thực tiễn, các ngành, địa phương cần thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng
Trên cơ sở điều kiện thực tiễn, các ngành, địa phương cần thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công để chủ động triển khai các nội dung công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
 
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã phải chủ động kiểm tra, rà soát, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và có giải pháp kịp thời nhằm khắc phục, hỗ trợ, tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; quan tâm đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, đất đai, tín dụng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực,… Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, làm chậm, gây phiên hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.
 
Đồng thời rà soát, nghiên cứu các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, đảm bảo các cơ chế, chính sách phải phù hợp với tình hình thực tiễn. Mặt khác, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng; tổ chức tốt việc đưa hàng hóa, dịch vụ đến các khu dân cư, khu công nghiệp, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa…Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, trong đó cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.
.

Như Biển

.