Thứ Hai, 05/10/2020, 09:03 [GMT+7]

Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

(Congannghean.vn)-Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm, qua đó ghi nhận nhiều kết quả tích cực về quy mô tuyển sinh, chất lượng và hiệu quả đào tạo. Thực hiện Chỉ thị số 24 ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả. 

Việc đào tạo kỹ năng nghề cần đáp ứng yêu cầu của thị trường  sử dụng lao động và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh
Việc đào tạo kỹ năng nghề cần đáp ứng yêu cầu của thị trường sử dụng lao động và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh
Giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh đã huy động được 1.520.744 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục được chú trọng. Đến nay, tổng số nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở GDNN là 2.590 người; trong đó, có 2.136 nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn, 1.891 nhà giáo đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm. Cùng với việc nâng cao năng lực của đội ngũ nhà giáo, tại Kế hoạch số 520 ngày 10/8/2020 về thực hiện Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh cũng yêu cầu phải xây dựng các mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. 
 
Để thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 24, UBND tỉnh đề ra các nội dung cần tập trung triển khai. Đó là làm tốt công tác khảo sát nhu cầu học nghề và nhu cầu sử dụng lao động, nhất là lao động có kỹ năng nghề theo từng lĩnh vực, ngành nghề, trình độ đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối cung - cầu để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và sử dụng lao động, bao gồm cả lao động đã đi làm việc ở nước ngoài trở về nước để phát huy các thế mạnh của họ trong lao động, sản xuất và nâng cao thu nhập gắn với việc làm bền vững.
 
Đối với các cơ quan, địa phương, cần tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, chú trọng đào tạo lại và đào tạo thường xuyên lực lượng lao động để tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và hiệu quả của GDNN; bảo đảm người học có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và ngoại ngữ… thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, tăng cường gắn kết chặt chẽ 3 “Nhà”: “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp” trong hoạt động GDNN; tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền lương, tiền công cho người lao động dựa trên kỹ năng và năng lực hành nghề; tuyển dụng, sử dụng lao động đã qua đào tạo hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định… Một nội dung quan trọng khác là liên kết hợp tác có hiệu quả công tác GDNN với các nước ASEAN và quốc tế trên các nội dung liên kết đào tạo, thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên… tạo điều kiện đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 
 
Về nhiệm vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, khuyến khích thành lập cơ sở GDNN hoặc mở lớp đào tạo tại nơi làm việc; phối hợp với các cơ sở GDNN để đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo khác theo quy định pháp luật. Các doanh nghiệp tham gia đào tạo, xây dựng danh mục ngành, nghề; tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; chuẩn đầu ra; chương trình đào tạo; định mức kinh tế - kỹ thuật trong GDNN; thông tin chính xác, kịp thời về nhu cầu lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động theo ngành, nghề của doanh nghiệp…
 
Đối với các cơ sở GDNN, đến nay, toàn tỉnh có 65 cơ sở GDNN và cơ sở hoạt động GDNN; có 3 trường chất lượng cao, 16 trường nghề trọng điểm với 13 nghề cấp độ quốc tế, 9 nghề cấp độ Khu vực ASEAN, 36 nghề cấp độ quốc gia. Quy mô, cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường sử dụng lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian tới, các cơ sở GDNN cần đa dạng hóa phương thức, hình thức đào tạo GDNN trong tình hình mới; hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua hình thức ký biên bản ghi nhớ đào tạo, đặt hàng đào tạo, thực tập… Đồng thời, chú trọng đào tạo kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng mềm và kỹ năng khởi nghiệp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh, sinh viên… Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực có kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. 
.

Thùy Dương

.