Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201808/ky-niem-73-nam-ngay-cach-mang-thang-tam-thanh-cong-1981945-1982018-them-vung-tin-vao-dang-809678/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201808/ky-niem-73-nam-ngay-cach-mang-thang-tam-thanh-cong-1981945-1982018-them-vung-tin-vao-dang-809678/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thêm vững tin vào Đảng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 17/08/2018, 10:04 [GMT+7]
Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018)

Thêm vững tin vào Đảng

(Congannghean.vn)-Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc, ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tháng Tám vẫn vẹn nguyên giá trị và càng tỏa sáng. Lịch sử đã minh chứng, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với lòng yêu nước nồng nàn, đã đoàn kết một lòng, lập nên nhiều chiến thắng vang dội, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc, tự do dân chủ. Từ Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh dấu bước khởi đầu của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cho đến hàng loạt dấu ấn đậm nét trong chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chính là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi, vinh quang của đất nước ta.

Lãnh đạo các cấp luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân
Lãnh đạo các cấp luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân

1. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Nguyên nhân chính tạo nên thắng lợi to lớn đó chính là do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng, do sức mạnh đoàn kết, hăng hái của toàn dân trong và ngoài mặt trận Việt Minh: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Thực tế là, việc chuẩn bị lực lượng đã được tiến hành từ 15 năm trước, kể từ ngày Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) và đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo cách mạng. Cách mạng Tháng Tám là thành quả của quá trình chuẩn bị, tập luyện, đúc rút kinh nghiệm của Đảng và nhân dân ta. Thật vậy, qua 15 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã xây dựng và ngày càng hoàn thiện về đường lối cách mạng đúng đắn, từng bước vận động, giáo dục và tổ chức tập hợp quần chúng, qua 3 cao trào cách mạng lớn (1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945) như là những cuộc tổng diễn tập, chuẩn bị lực lượng. Bước chuẩn bị đầy đủ tiếp theo và có ý nghĩa quyết định nhất là cao trào cứu nước 1939 - 1945, sự phát triển về lực lượng chiến đấu của quân và dân ta.

Điều đó cho thấy, Cách mạng Tháng Tám 1945 không phải là sự “ăn may” như một số luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Âm mưu của bọn chúng là hạ thấp vai trò, tầm vóc ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Khẳng định rằng, Cách mạng Tháng Tám diễn ra trong bối cảnh, hoàn cảnh thuận lợi khi phát xít Nhật đã bại trận hoàn toàn, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh vào ngày 15/8/1945. Quân Nhật tại Việt Nam đã rệu rã về tinh thần, chờ quân Đồng minh vào giải giáp. Trong khi các lực lượng Đồng minh như quân Tàu - Tưởng, liên quân Anh - Pháp chưa vào đến nước ta. Tuy nhiên, độc lập, tự do không phải là món quà bỗng dưng từ trên trời rơi xuống. Trong Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã khẳng định điều này: “Không phải Nhật bại mà bỗng nhiên ta được giải phóng, tự do…”. Cách mạng Tháng Tám thành công vì đó là kết tinh của nghệ thuật chuẩn bị lực lượng, xác định đúng thời cơ và chớp thời cơ. Đó là kết quả của sự đoàn kết chung lòng, hợp sức của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì mục tiêu chung.

Thời gian càng lùi xa, tầm vóc ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám càng vững bền. Chính thắng lợi đó là cơ sở để đập tan luận điệu của các thế lực thù địch, là minh chứng hùng hồn về sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, cùng với nhiều dấu ấn đậm nét trong chặng đường xây dựng và phát triển đất nước sau này đã minh chứng hùng hồn về vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trong tiến trình lịch sử dân tộc, đã từng xuất hiện nhiều tổ chức, đảng phái khác nhau. Tuy nhiên, thực tiễn đã minh chứng, Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn đúng đắn nhất của nhân dân ta. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết nên trong những ngày đầu gìn giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc, Đảng ta đã tự tuyên bố giải tán và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước.

Song, trong quá trình cách mạng, các tổ chức đảng phái hoặc phản động, hoặc có đường lối không đúng đắn, không vì quyền lợi của quốc gia, dân tộc đã lần lượt bị chính nhân dân loại bỏ, chỉ còn lại duy nhất Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Nhân dân đã lựa chọn và chính lịch sử thực tiễn chứng minh, sự lựa chọn đó hoàn toàn chính xác.

Trong suốt thời gian qua, Đảng Cộng sản Việt Nam - một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế. Đảng ta là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong những thời điểm cam go, thử thách gian truân nhất của dân tộc và nhân dân ta, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đứng ra sát cánh cùng đồng bào. Để được nhân dân thừa nhận là người lãnh đạo, Đảng đã phải trải qua một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, đầy thử thách hy sinh với hàng vạn người con ưu tú của Đảng và dân tộc đã ngã xuống.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã mang lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động. Độc lập cho dân tộc, tự do, dân chủ, dựng xây cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Làm cho mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng mật thiết là yêu cầu cốt lõi, nền móng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trong đó tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, yêu Đảng là nhiệm vụ được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục.

Thời gian qua, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chống phá nước ta bằng nhiều thủ đoạn, trong đó, mục tiêu cao nhất của bọn chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng đòi “đa nguyên, đa đảng”, xây dựng một xã hội dân chủ; chúng phủ nhận lịch sử, phủ nhận những thắng lợi hiển hách của dân tộc ta, trong đó có Cách mạng Tháng Tám 1945.

Có thể thấy rõ, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động là bản chất, quy luật hình thành, phát triển và tự hoàn thiện của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo -  một Đảng cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Và trong thực tiễn, không có lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ khả năng và điều kiện lãnh đạo cách mạng Việt Nam thực hiện dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Vững tin vào Đảng để bồi đắp thêm lòng yêu nước, nhiệt huyết cách mang; để mỗi người tự soi vào mình, phát huy lý tưởng, cống hiến trí tuệ, đóng góp công sức vào công cuộc dựng xây và phát triển đất nước. Vững tin vào Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm cao trí tuệ, có phương pháp lãnh đạo khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức đoàn kết lãnh đạo toàn dân, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng.

.

Tuệ Trang

.