Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201801/trien-khai-cong-tac-phong-chong-te-nan-xa-hoi-nam-2018-775115/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201801/trien-khai-cong-tac-phong-chong-te-nan-xa-hoi-nam-2018-775115/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triển khai công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2018 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 05/01/2018, 11:22 [GMT+7]

Triển khai công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2018

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, điều trị cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân để có những đề xuất, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp; xây dựng khung kỹ thuật, xây dựng mô hình về phòng, chống mại dâm, điều trị cai nghiện ma túy hiệu quả. Tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, điển hình về phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát tại các địa phương.
 
Đó là những nhiệm vụ mà Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTB-XH đặt ra trong năm 2018.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Cụ thể, đối với công tác phòng, chống mại dâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề phòng ngừa mại dâm. Tăng cường việc hỗ trợ kỹ thuật, tài chính đối với các địa phương trong việc triển khai thí điểm các mô hình, thử nghiệm các quan điểm mới, chính sách mới, dịch vụ mới trong công tác hỗ trợ người bán dâm thay đổi công việc, hòa nhập cộng đồng. Từng bước xây dựng, chuẩn hóa các tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng.
 
Đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, xây dựng chính sách về phòng, chống mại dâm ở cấp tỉnh, cán bộ trực tiếp thực hiện dịch vụ hỗ trợ người bán dâm ở cộng đồng. Nâng cao năng lực và hiệu quả họat động của Đội kiểm tra liên ngành 178. Tiếp tục thực hiện nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Phòng, chống mại dâm.
 
Về công tác điều trị, cai nghiện ma túy, yêu cầu nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy và Luật xử lý vi phạm hành chính phần liên quan đến lĩnh vực điều trị, cai nghiện ma túy. Nghiên cứu, xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các cơ sở cai nghiện ma túy (thay thế Thông tư số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 8/10/2008. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy. Tiếp tục chỉ đạo địa phương, cơ sở triển khai cập nhật dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội vào phần mềm và bàn giao lại cho địa phương để cập nhật; tiến tới năm 2018 cải cách hành chính, báo cáo số liệu trực tiếp qua phần mềm cập nhật hàng ngày thay thế báo cáo bằng văn bản.
 
Về công tác hỗ trợ nạn nhân và tuyên truyền: nghiên cứu, đánh giá, sửa đổi bổ sung Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn. Nâng cấp các cơ sở tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân ở một số tỉnh trọng điểm; xây dựng thí điểm một số mô hình hỗ trợ nạn nhân dựa vào cộng đồng. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai và đề xuất nhân rộng việc thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi cả nước.
 
Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy định đánh giá, xếp loại xã phường về công tác phòng chống ma túy, mại dâm. Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí của Bộ LĐTB&XH xây dựng các số chuyên đề tập trung vào việc đổi mới công tác cai nghiện; quan điểm, định hướng trong xây dựng Luật Phòng, chống mại dâm; giới thiệu, nhân rộng mô hình, điển hình về công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện phục hồi và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.