Thứ Bảy, 10/10/2020, 14:44 [GMT+7]

Thủ tục đề nghị cấp đổi Thẻ thường trú tại Công an tỉnh

 

 

    1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Định kỳ 10 năm một lần, người nước ngoài thường trú phải đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đề nghị cấp đổi thẻ.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc chuẩn bị lại hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và trả giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

    Bước 3: Trả kết quả

Người nước ngoài đến Phòng QLXNC, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xin thường trú để nhận thẻ thường trú.

Người nhận đưa giấy biên nhận để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả thẻ cho người nhận.

 

 

    2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: 89 Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trừ ngày nghỉ, lễ tết.

 

    3

Thành phần hồ sơ

a) 01 Tờ khai đề nghị đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (Mẫu NA13);

b) Thẻ thường trú;

c) 01 bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch.

 

   4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

 

   5

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

   6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài, người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam đã được cấp thẻ thường trú đến trình diện theo thời hạn quy định.

  

   7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, số 89 Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

  8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp đổi thẻ thường trú.

 

  9

Lệ phí

Không thu lệ phí.

 

  10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài; Mẫu NA13 (kèm theo).

 

  11

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

a) Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014);

b) Thông tư số 219/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

c) Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

d) Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

 

Phần 2: Lưu đồ thủ tục cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài

 

Trình tự

Trách nhiệm

Nội dung

Biểu mẫu

Thời gian giải quyết

Bước 1

Người nước ngoài

Nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật

Theo Mục 3 Phần 1

Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trừ ngày nghỉ, lễ Tết.

Bước 2

Bộ phận tiếp nhận thuộc Phòng QLXNC

Kiểm tra hồ sơ:

- Nếu đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, in và trao giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Chuyển hồ sơ cho bộ phận xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ. 

Giấy biên nhận

03 - 08 phút

 

Bước 3

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Phòng QLXNC

Thẩm định hồ sơ: Kiểm tra tính xác thực của hồ sơ. Nếu đầy đủ, chính xác thì nhập dữ liệu vào máy tính để kiểm tra, đối chiếu với danh sách "Chưa được nhập cảnh", "Chưa cho xuất cảnh", "Tạm hoãn xuất cảnh" và dữ liệu cấp Thẻ thường trú tại địa phương

 

 

 

 

1/2 ngày làm việc.

Bước 4

Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Phòng QLXNC

Trình lãnh đạo phê duyệt:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác, cần phải bổ sung thì đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký văn bản đề nghị bổ sung.

- Nếu người đề nghị thường trú không thuộc diện "Chưa được nhập cảnh", "Chưa cho xuất cảnh", "Tạm hoãn xuất cảnh" và có dữ liệu cấp Thẻ thường trú tại địa phương thì đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt, sau đó chuyển hồ sơ về Cục QLXNC để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

 

- Văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ.

 

 

- Báo cáo đề xuất cấp đổi Thẻ thường trú.

 

 

 

 

 

 

 

1/2 ngày làm việc.

Bước 5

Cục QLXNC

 

 

 

 

 

 

 

Cục QLXNC kiểm tra, thẩm định, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận, nếu không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo không chấp thuận cho thường trú (gửi người đề nghị và Công an tỉnh nơi người đề nghị xin thường trú).

- Văn bản chấp thuận cho thường trú.

- (hoặc) Văn bản không chấp thuận cho thường trú.

 

 

 

 

 

7 ngày làm việc

 

Bước 6

Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Cục QLXNC

In Thẻ thường trú:

- Sau khi hồ sơ đã được lãnh đạo có thẩm quyền duyệt cấp đổi Thẻ thường trú thì nhập máy, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

- In Thẻ thường trú.

- Trình lãnh đạo ký Thẻ thường trú mới; nhập máy tính và truyền dữ liệu.

 

 

 

 

 

- Thẻ thường trú

 

 

 

 

 

 

1 ngày làm việc

 

Bước 7

Bộ phận trả kết quả thuộc Phòng QLXNC

Nhận bàn giao Thẻ thường trú.

- Danh sách cấp Thẻ thường trú.

- Thẻ thường trú

 

Bước 8

Bộ phận trả kết quả thuộc Phòng QLXNC

Thu lại giấy biên nhận, trả thẻ thường trú cho người nhận.

Thẻ thường trú.

 

03 - 05 phút

 

Tổng thời gian thực hiện các bước

 

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

 

.

Công an Nghệ An