Chủ Nhật, 18/11/2018, 09:56 [GMT+7]

Hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Ảnh minh họa

Theo đó, mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm: 1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

2. Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài;

3. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

4. Giải trình về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

5. Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ;

6. Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép;

7. Văn bản xác nhận việc nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước;

8. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (đăng ký lần đầu);

9. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (đăng ký điều chỉnh);

10. Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

11. Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài;

12. Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài;

13. Mẫu báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài hàng năm sau khi có quyết toán thuế tại nước ngoài;

14. Mẫu văn bản đề nghị gia hạn việc chuyển lợi nhuận về nước;

15. Mẫu chấp thuận việc gia hạn chuyển lợi nhuận về nước;

16. Mẫu thông báo của nhà đầu tư gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;

17. Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

18. Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Thông tư cũng hướng dẫn văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ như sau: Trường hợp nhà đầu tư có ngoại tệ đủ để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ theo Mẫu số 5 tại Phụ lục Thông tư này kèm văn bản xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ để chứng minh.

Trường hợp không có ngoại tệ để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép theo Mẫu số 6 tại Phụ lục Thông tư này.

Về hướng dẫn cách ghi vốn đầu tư: Trong các văn bản dành cho nhà đầu tư kê khai, nhà đầu tư ghi vốn đầu tư bằng số và bằng chữ, bằng đồng ngoại tệ dùng để đầu tư; sau đó, quy đổi sang đồng Việt Nam và đô la Mỹ.

Trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, cơ quan cấp ghi vốn đầu tư bằng số và bằng chữ, bằng đồng ngoại tệ dùng để đầu tư; sau đó, quy đổi sang đô la Mỹ…

.

Nguồn: Chinhphu.vn