Thứ Ba, 05/05/2020, 10:32 [GMT+7]

Khi ý Đảng hợp lòng Dân

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng” được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có sức lan tỏa nhanh, mạnh mẽ trong dư luận xã hội, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có sức lan tỏa nhanh, mạnh mẽ trong dư luận xã hội, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có sức lan tỏa nhanh, mạnh mẽ trong dư luận xã hội, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương đã có những chia sẻ với Báo Điện tử Chính phủ về bài viết quan trọng này. Theo ông Hà, trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phân tích toàn diện, sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng; nêu rõ những yêu cầu đặt ra phải làm; nội dung, phương pháp, quy trình, cách thức tiến hành và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với vấn đề đặc biệt quan trọng này.
 
Ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh, thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh rằng, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, công tác cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định và luôn giữ vị trí “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng và quyết định sự thành bại của cách mạng, như Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Nói đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, là nói đến việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Đảng và sự phát triển bền vững của đất nước trong những năm tới.
 
Về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào thời điểm rất quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng chí nhắc nhở chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng, sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề, cơ sở vững chắc bảo đảm cho sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Vì thế, để chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, bởi “dưới có chắc thì trên mới vững bền được”. Mặt khác, đại hội đảng bộ các cấp không chỉ có trách nhiệm chuẩn bị tốt văn kiện và nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới, mà còn phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt việc lựa chọn, bầu cử đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên, bởi chất lượng đại biểu có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và kết quả của đại hội, vì hầu hết đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là do đại hội đại biểu các đảng bộ trực thuộc Trung ương bầu ra.
 
Về việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định công tác cán bộ phải xuất phát từ đường lối chính trị và phục vụ nhiệm vụ chính trị. Do đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cần có số lượng, cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhưng phải trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; không nhất thiết ngành nào, địa phương nào cũng có người tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Trong mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng thì phải lấy chất lượng là chính; trong mối quan hệ giữa đức và tài thì phải lấy đức là gốc, như Bác Hồ đã dạy, bởi “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.
 
Vì thế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; có trí tuệ, tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược, thật sự trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết.
 
Đây không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Bởi vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu từng địa phương, từng cấp, từng ngành và từng cơ quan, đơn vị phải toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung.
 
Để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Công tác nhân sự là công việc vô cùng quan trọng, nhưng cũng đầy khó khăn, phức tạp và rất nhạy cảm, vì nó liên quan đến con người, mà con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, công tác nhân sự phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch và xuất phát từ lợi ích chung.
 
Việc đánh giá, lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu chuẩn, hiệu quả trong công việc và uy tín của cán bộ làm thước đo chủ yếu, phải chọn đúng người, bố trí đúng việc, sắp xếp đúng chỗ và tạo được “ê kíp” thật sự ăn ý, đoàn kết thống nhất để mọi người bổ sung, hỗ trợ cho nhau, xây dựng được một tập thể trong sạch, vững mạnh, bởi mỗi người, ai cũng có mặt mạnh, mặt yếu, vì “nhân vô thập toàn” như ông cha ta đã tổng kết.
 
Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, các cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải thật sự công tâm, khách quan và có con mắt “tinh đời”, để “đừng trông gà hóa cuốc”, “đừng thấy đỏ tưởng là chín” và đừng để “cái mã bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong”, vì bây giờ cũng có người khéo lắm, họ che đậy giỏi lắm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhắc nhở, phải tuyệt đối không được giản đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc, chủ quan duy ý chí theo kiểu “yêu nên tốt, ghét nên xấu” hoặc “cua cậy càng, cá cậy vây”. Đặc biệt, phải kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, những người tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm” vào Ban Chấp hành Trung ương, bởi nếu để những người đã vướng vào tham nhũng, phẩm chất cách mạng, tư cách đảng viên không còn, mà lại được bố trí vào cơ quan lãnh đạo của Đảng thì sẽ dẫn đến tai họa khôn lường, là tạo cơ hội để họ càng làm hại nước, hại dân nhiều hơn.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải sáng suốt, công tâm, khách quan và lắng nghe để không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có tín nhiệm cao trong Đảng và nhân dân tham gia Ban Chấp hành Trung ương.
 
Theo ông Nguyễn Đức Hà, trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý đến quy trình và cách làm; phải tiến hành từng bước, từng khâu, từng công đoạn và từng việc một cách thận trọng, chắc chắn, khoa học, bài bản, làm đến đâu chắc đến đó; phải chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương trước, nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị sau và cuối cùng là chuẩn bị nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.
 
Ông Nguyễn Đức Hà khẳng định, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không chỉ là những suy tư, trăn trở, đầy tâm huyết và trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, mà đó cũng là tư tưởng chỉ đạo nhất quán của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng và lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với tinh thần đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu vàlòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân.
.

Nguồn: Chinphu.vn

.