Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201710/su-dung-kinh-phi-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-763468/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201710/su-dung-kinh-phi-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-763468/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sử dụng kinh phí 'Xây dựng xã hội học tập' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 24/10/2017, 15:02 [GMT+7]

Sử dụng kinh phí 'Xây dựng xã hội học tập'

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” theo Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo dự thảo, ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án theo nhiệm vụ được giao cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.
Dự thảo nêu rõ các nội dung chi do các cơ quan Trung ương thực hiện gồm: Chi khảo sát về tình hình, nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức, lao động nông thôn và học sinh, sinh viên để có các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.
 
Chi hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình học tập (“Gia đình học tập, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa”): Căn cứ vào nội dung hoạt động của từng mô hình và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì thực hiện mô hình, quyết định nội dung và mức chi cụ thể đối với từng mô hình trong phạm vi dự toán được giao.
 
Chi xây dựng tài liệu cho các cuộc bồi dưỡng, tập huấn; tài liệu truyền thông để hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên và cán bộ chủ chốt của các hội về công tác xóa mù chữ, công tác quản lý, điều hành và tổ cức hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng và công tác kiểm tra, đánh giá, công nhận/xếp loại các mô hình học tập: Nội dung và mức chi áp dụng theo quy định xây dựng chương trình, giáo trình cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp…
 
Dự thảo cũng đề xuất về nội dung chi do các địa phương thực hiện: Chi công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội... về mục đích, ý nghĩa, vai trò và ích lợi của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; chi tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm.
 
Chi cho các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng: Căn cứ nội dung hoạt động của từng Trung tâm học tập cộng đồng và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ trưởng các Trung tâm học tập cộng đồng quyết định mức chi/khoán chi cụ thể trong phạm vi dự toán được giao…
 
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
.

Nguồn: Khánh Linh/Chinhphu.vn

.