Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201901/tiep-tuc-phat-huy-suc-manh-dai-doan-ket-toan-dan-toc-833324/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201901/tiep-tuc-phat-huy-suc-manh-dai-doan-ket-toan-dan-toc-833324/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 09/01/2019, 08:51 [GMT+7]

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (Khóa VIII) diễn ra sáng 8/1 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan Trung ương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII) có nhiệm vụ hết sức quan trọng, thảo luận nhiều nội dung, trong đó có các nội dung của cả nhiệm kỳ  2019-2024. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, tại hội trường và trong quá trình chia tổ thảo luận, các đại biểu cần tập trung phân tích, cho ý kiến vào văn bản trình hội nghị, đặc biệt là những sáng kiến phát huy vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam giai đoạn tới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, năm 2019 là năm có nhiều sự kiện, mục tiêu lớn, là năm được Đảng, Nhà nước đánh giá đất nước tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; được Chính phủ xác định là năm tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Do vậy, vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc cần được củng cố, tăng cường ở mức cao hơn, trên cơ sở tiếp tục phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc và đồng thuận xã hội.

Từ ý nghĩa và mục đích quan trọng của đất nước năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cần phát huy tinh thần làm việc dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến vào văn bản trình Hội nghị, đặc biệt với việc chia thành 4 tổ thảo luận, mỗi đại biểu sẽ có nhiều sáng kiến phát huy vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam giai đoạn tới.

“Mặt trận phải thực sự thể hiện rõ vai trò tập hợp, mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, tổ chức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những đóng góp của MTTQ Việt Nam trong năm 2018, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập, thiếu sót, cần tiếp tục quan tâm và sớm có biện pháp, khắc phục quyết liệt, triệt để trong thời gian tới. Đó là phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống nhân dân; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế…

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, MTTQ Việt Nam tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò to lớn của giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức và giới doanh nhân, tăng cường khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước… Mặt trận tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, giải thích, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân. Tập trung làm tốt hơn nữa việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh đến cấp ủy, chính quyền để xem xét giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Động viên, cổ vũ, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế tích cực thực hành tiết kiệm, đóng góp trí tuệ, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội; chăm lo cho người có công với nước, giúp đỡ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống…

“MTTQ cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, nhất là giám sát việc thực hiện Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, góp phần làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, cán bộ thực sự là công bộc của dân. Chủ động góp ý với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, giúp Đảng và chính quyền tiếp tục hoàn thiện trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. MTTQ cần lựa chọn các nội dung, những vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, những bất cập trong thực tiễn cuộc sống; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và năng lực của MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp, mỗi địa phương để tiến hành giám sát đạt hiệu quả cao nhất” – đồng chí Trần Quốc Vượng nói.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị MTTQ cần phát huy vai trò tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Mặt trận phải là nơi để người dân phản ánh, tố giác tội phạm, tham nhũng, người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân, nhất là ở cơ sở, qua đó góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và sự mong đợi của nhân dân.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các cấp, các ngành cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17 ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Việc tổ chức Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; đại hội thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với khí thế mới, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Việc tổ chức Đại hội phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào tờ trình xin ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2019; tờ trình xin ý kiến góp ý dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội IX MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; tờ trình xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; tờ trình xin ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tờ trình xin ý kiến Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và tờ trình xin ý kiến Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 8 – 9/1./.

.

Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

.