Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201901/bo-truong-to-lam-du-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nam-2019-cua-cuc-to-chuc-can-bo-833122/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201901/bo-truong-to-lam-du-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nam-2019-cua-cuc-to-chuc-can-bo-833122/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bộ trưởng Tô Lâm dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Cục Tổ chức cán bộ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 07/01/2019, 22:18 [GMT+7]

Bộ trưởng Tô Lâm dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Cục Tổ chức cán bộ

Sáng 07/01/2019, tại Hà Nội, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2018, Cục Tổ chức cán bộ đã tập trung tham mưu, đề xuất và giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân. Trong đó, công tác tổ chức cán bộ đã được Đảng ủy và lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ chủ động chỉ đạo, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và Tổng cục; đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục và các phòng, tập trung quyết liệt giải quyết công việc ngay những ngày đầu, tháng đầu năm và đã hoàn thành xuất sắc các nội dung công tác theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công tác lớn, trọng tâm, công tác cơ bản của đơn vị, như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an; xây dựng các đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018 tiếp tục được Đảng ủy Công an Trung ương xác định là “Năm công tác tổ chức, cán bộ”, ngoài những nhiệm vụ được xác định trong chương trình công tác, Cục Tổ chức cán bộ đã thực hiện nhiều công việc lớn, đột xuất do thực tiễn đặt ra, tạo chuyển biến tích cực cho công tác tổ chức cán bộ tiếp tục đi vào nền nếp, có chiều sâu, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, rành mạch, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, sau khi nghe Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ giới thiệu nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74; tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm 2018 và triển khai Chương trình công tác tổ chức cán bộ năm 2019, các đại biểu cũng đã tham luận, bổ sung làm rõ thêm nhiều vấn đề và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của năm 2019...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả trong công tác mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Cục Tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm 2018.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 01 đơn vị cấp Phòng thuộc Cục Tổ chức cán bộ.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 01 đơn vị cấp Phòng thuộc Cục Tổ chức cán bộ.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Tổ chức cán bộ tiếp tục thể chế hóa cụ thể các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm. Khẩn trương cụ thể hóa chủ đề công tác, phương châm hành động, giải pháp, trọng tâm đột phá năm 2019, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an phù hợp với mô hình tổ chức mới của Luật Công an nhân dân. Tập trung hoàn chỉnh các quy định về phân công, phân cấp chức vụ, chức danh, trách nhiệm người đứng đầu; triển khai có hiệu quả các chủ trương xây dựng Công an xã chính quy theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Hoàn thiện việc tổ chức, sắp xếp lại các học viện, trường Công an nhân dân theo Đề án 106 và quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân…

Tập trung cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; khẩn trương ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở 4 cấp Công an và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an với tỷ lệ hợp lý. Đẩy mạnh công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên song song với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ; tăng cường công tác quản lý, giám sát đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, không để xảy ra tình trạng vi phạm quy trình công tác, quy chế làm việc…

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Cục Tổ chức cán bộ cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhằm phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế; mọi sai phạm đều phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đụng quy định./.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.