Thứ Sáu, 19/08/2022, 14:59 [GMT+7]

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022), 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022), Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: "Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân". Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

  Thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền duy nhất ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng có ý nghĩa quyết định thắng lợi mọi mặt công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân (CAND); xây dựng lực lượng CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

  Ngay từ khi các tổ chức đầu tiên của CAND ra đời, các địa phương đều cử cấp ủy viên phụ trách, chỉ đạo trực tiếp công tác bảo đảm an ninh, trật tự giúp cho lực lượng Công an luôn bám sát đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của Đảng, củng cố, xây dựng lực lượng để đảm đương nhiệm vụ bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân. Ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 23/SL thành lập Việt Nam Công an vụ trên cơ sở hợp nhất các Sở Cảnh sát và các Sở Liêm phóng, thống nhất tổ chức và nhiệm vụ của lực lượng Công an trên toàn quốc, tạo điều kiện thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đối với mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự. Sự thành lập Chi bộ đảng ở Nha Công an Việt Nam vào tháng 4/1946, đánh dấu một bước phát triển quan trọng về công tác xây dựng Đảng trong lực lượng CAND. Đến tháng 11/1946, các Sở, Ty Công an đều đã có chi bộ hoặc tổ đảng. Đây chính là hạt nhân lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND đủ sức giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống “thù trong, giặc ngoài”.

  Thực hiện Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cán bộ, chiến sĩ CAND bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, gian khổ. Đặc biệt, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách người công an cách mệnh”, CAND không ngừng đổi mới, phát triển về tổ chức và xây dựng lực lượng, hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng khác liên tục tấn công địch, phá tề, trừ gian, tham gia bảo vệ các chiến dịch quân sự trong chiến cuộc Đông - Xuân (1953 – 1954), đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

  Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng CAND vừa ra sức xây dựng, phát triển lực lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa phát huy vai trò hậu phương lớn. Đồng thời huy động ở mức cao nhất vũ khí, phương tiện kỹ thuật chuyên ngành và chi viện hàng vạn cán bộ có kinh nghiệm công tác, chiến đấu cho lực lượng An ninh miền Nam. Ngay sau khi chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc, miền Nam hoàn toàn giải phóng, gần một vạn cán bộ, chiến sĩ Công an được điều động khẩn trương tiếp nhận, phân loại tài liệu địch, truy tìm gián điệp cài lại, phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với bọn lưu manh, côn đồ và tội phạm hình sự khác, giữ vững và quản lý tốt an ninh, trật tự vùng mới giải phóng; chủ động phối hợp đánh bại các cuộc tiến công quy mô lớn của các thế lực thù địch ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

  Thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng, lực lượng CAND ngày càng được củng cố, phát triển thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và tiến lên hiện đại; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có cơ sở vững chắc trong quần chúng, có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, thật sự là công cụ tin cậy, sắc bén của Đảng. Đặc biệt, ngày 30/8/1990, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 110-QĐ/TW thành lập Đảng ủy Công an Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo mọi mặt công tác của ngành Công an, đồng thời giao cho các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND chức năng lãnh đạo mọi mặt công tác đối với các đơn vị thuộc quyền. Từ đây, Đảng thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt cả về tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.  

  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng CAND.
  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng CAND.

  Đây là bước phát triển mới về tư duy, đánh dấu sự thay đổi căn bản về cơ chế lãnh đạo của Đảng trong CAND. Thực hiện Quyết định số 110-QĐ/TW, Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương. Sau mỗi kỳ đại hội Đảng, từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Bộ Chính trị phân công các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; đồng thời chỉ đạo các tỉnh ủy, thành ủy, quận ủy, huyện ủy chỉ định (hoặc phân công) đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tham gia hoặc phụ trách Đảng ủy Công an cùng cấp. 

  Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, lực lượng CAND ngày càng được củng cố và xây dựng vững mạnh, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đổi mới sâu sắc, đồng bộ, toàn diện các mặt công tác công an, luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh, trấn áp làm giảm các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

  Sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND đang đứng trước nhiều cơ hội, thời cơ và những khó khăn, thách thức đan xen. Bên cạnh xu thế hoà bình, hợp tác, phát triển là chủ đạo; tình hình thế giới và khu vực tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố trực tiếp đe dọa an ninh, trật tự của đất nước, sự tồn vong của Đảng và chế độ, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, gây mất ổn định, tác động đến an ninh, lợi ích của Việt Nam. Vì vậy, đảm bảo vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ nhân dân, cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

   

  Thứ nhất, cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc, luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn liền với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lấy sự hài lòng, bình yên của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

  Thứ hai, tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; khơi dậy khát vọng và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và danh dự của lực lượng CAND.

   Thứ ba, tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Đặc biệt coi trọng giáo dục truyền thống, chính trị, tư tưởng, bản lĩnh, lòng trung thành, ý thức tự giác, tự phê bình và phê bình, đề cao tinh thần trách nhiệm, trọng danh dự, uy tín, bản lĩnh, không vụ lợi cá nhân, luôn đề cao cảnh giác, giữ vững lập trường tư tưởng trước sự tác động, lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc quy định nêu gương theo tinh thần “trong trước, ngoài sau”, “trên trước, dưới sau”, “phát động đi đôi với hành động”, “nói đi đôi với làm”.

  Thứ tư, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tổ chức tiếp nhận, lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân về tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an. Có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp với cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND; nghiên cứu xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, chủ động phòng ngừa theo tinh thần “không thể, không muốn, không dám” vi phạm, nhất là đối với những địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

  Thứ năm, tiếp tục đổi mới tư duy lý luận về xây dựng đảng trong CAND, trong đó tập trung nghiên cứu làm rõ vai trò, vị trí, đặc điểm, những yếu tố tác động và quan điểm, chủ trương, biện pháp xây dựng đảng trong CAND trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế, thể chế để đảm bảo “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, lực lượng CAND làm nòng cốt, Nhân dân làm chủ” trên mặt trận đảm bảo an ninh, trật tự.

  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, tháng 12/2021.
  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, tháng 12/2021.

  Thứ sáu, lực lượng CAND luôn chủ động, trách nhiệm cao trong tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy các cấp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với hoàn thiện hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách về đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Tổ chức hiệu quả các mặt công tác bảo vệ Đảng, chủ động nhận diện, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và ngành Công an.

  Nhìn lại chặng đường 77 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, lực lượng CAND luôn tự hào về truyền thống cách mạng, vẻ vang, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng và con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trước mọi thử thách, gian nguy, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, bởi vì “Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .