Thứ Tư, 08/07/2020, 08:44 [GMT+7]

HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 15 khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Congannghean.vn)-HĐND tỉnh vừa có Thông báo số 95/TB-HĐND.TT ngày 30/6 về việc triệu tập kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Theo đó, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh dự kiến tổ chức từ ngày 20 - 22/7/2020 tại TP Vinh. Kỳ họp sẽ được tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên: Khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn, bế mạc kỳ họp; đồng thời tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; xem xét báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan.
 
Đồng thời, nghe các báo cáo trình bày tại hội trường: Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII; việc thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII và báo cáo về việc thực hiện thông báo kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII; thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương, đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND những vấn đề cần thiết; Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tóm tắt nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp; Báo cáo của UBND tỉnh tóm tắt nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp…
 
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng xem xét, thảo luận và thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết sau: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai; Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Điều 20, Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
 
Nghị quyết về phân bổ nguồn vốn ngoài nước (kinh phí sự nghiệp) Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2019 trở về trước; Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức Hội năm 2021; Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung chi, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân mua bán người; Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và Trưởng Công an xã, thị trấn, Phó Trưởng Công an, Công an viên thường trực cấp xã do bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã; Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...
 
Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
.

M.H

.