Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201402/bo-truong-quoc-phong-noi-ve-chien-luoc-bao-ve-to-quoc-451646/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201402/bo-truong-quoc-phong-noi-ve-chien-luoc-bao-ve-to-quoc-451646/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bộ trưởng Quốc phòng nói về chiến lược bảo vệ Tổ quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 16/02/2014, 15:31 [GMT+7]

Bộ trưởng Quốc phòng nói về chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Sáng 15/2, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã giới thiệu với các đại biểu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
 
Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ngày càng phát triển; độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; tình hình chính trị ổn định; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng và vị thế trên trường quốc tế; quan hệ, hợp tác với các nước trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực, các nước láng giềng ngày càng được mở rộng và củng cố.
 
Những kết quả đó có ý nghĩa chiến lược quan trọng, là cơ sở thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, BCH Trung ương Đảng cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần sớm được khắc phục để cấp ủy từng cấp xác định chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 đạt kết quả thiết thực.
 
Trên cơ sở phân tích và dự báo về tình hình, BCH Trung ương Đảng xác định: Việc nắm chắc tình hình mọi mặt và có những dự báo chính xác là vấn đề rất quan trọng để từng cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt ở từng cấp chủ động xác định nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vấn đề nảy sinh phù hợp, hiệu quả.
 
Nắm chắc và dự báo chính xác tình hình cũng chính là góp phần quan trọng khắc phục sự mơ hồ, chủ quan, duy ý chí trong thực tiễn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy các cấp.
 
Đại tướng Phùng Quang Thanh giới thiệu nội dung Nghị quyết về
Đại tướng Phùng Quang Thanh giới thiệu nội dung Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"
 
Từ những nhận định, đánh giá tình hình của BCH Trung ương Đảng, Đại tướng Phùng Quang Thanh tập trung phân tích, làm sâu sắc những nội dung, cốt lõi của Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
 
Theo đó, mục tiêu chung được Nghị quyết xác định là: Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
 
Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ: Cùng với việc xác định mục tiêu chung, Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” cũng xác định những mục tiêu hết sức cụ thể, như: Tạo được chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước…
 
Theo đó, trong quá trình thực hiện Nghị quyết phải luôn kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược, nhưng hết sức linh hoạt, mềm dẻo trong từng sách lược cụ thể; coi trọng giáo dục, thuyết phục, chủ động phòng ngừa và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; thường xuyên đi sát cơ sở, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống.
 
Từ những vấn đề nêu trên, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tập trung phân tích, làm rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được nêu trong Nghị quyết. Trên từng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Đại tướng tập trung, phân tích, làm sâu sắc từng nội dung; chỉ rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt ở từng cấp; đồng thời lưu ý những vấn đề cả trong nhận thức và hành động thực tiễn…
.

Chinhphu