Thứ Hai, 19/12/2022, 09:08 [GMT+7]

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Thông tư liên tịch quy định đối tượng áp dụng gồm có: Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp; Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc các cơ quan quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Điều 4 dự thảo Thông tư liên tịch quy định rõ nguyên tắc phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố là phải tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật; được thực hiện thường xuyên, bảo đảm nắm bắt kịp thời thông tin góp phần phối hợp giải quyết vụ án đúng pháp luật và bảo đảm bí mật Nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật và quy định của mỗi ngành.

Đồng thời, Điều 5 dự thảo Thông tư liên tịch nghiêm cấm hành vi thu thập, tiết lộ trái phép thông tin về tình hình, kết quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc lợi dụng để thu thập, cung cấp trái phép thông tin cá nhân, thông tin khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố. Sử dụng thông tin cá nhân, thông tin khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố vào mục đích cá nhân hoặc các mục đích khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

Bên cạnh đó, thông tin công khai là những thông tin liên quan đến quá trình điều tra truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố không thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác là những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật công tác liên quan quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, từ Điều 9 đến Điều 12 Chương II dự thảo Thông tư liên tịch quy định cụ thể về phối hợp trao đổi thông tin trong: điều tra truy tố tội phạm nguồn của tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố khi điều tra, truy tố tội khủng bố; lập, gửi, nhận hồ sơ tương trợ tư pháp về hình sự; tiến hành các hoạt động tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản, thu hồi tài sản; giải quyết vướng mắc liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố. Trong đó quy định, trước khi tiến hành các biện pháp kê biên tài sản của bị can phạm tội rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc phong tỏa tài khoản của người bị buộc tội rửa tiền, tài trợ khủng bố, cơ quan điều tra chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp đánh giá về căn cứ, thiệt hại do hành vi phạm tội rửa tiền, tài trợ khủng bố gây ra, tài sản cần thu hồi, số lượng tài sản kê biên của bị can, số tiền cần phong tỏa trong tài khoản của người bị buộc tội. Chậm nhất 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu trao đổi, phối hợp của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp có ý kiến trả lời bằng văn bản theo nội dung được yêu cầu.

Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, đánh giá về tài sản tạm giữ, kê biên, phong tỏa, tài sản thu hồi trong các vụ án rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Toàn văn dự thảo Thông tư liên tịch được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.