Thứ Năm, 03/11/2022, 15:42 [GMT+7]

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Tôi đang có dự định mở một cơ sở kinh doanh về thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng chưa rõ quy định về điều kiện để kinh doanh mặt hàng này. Bộ Công an cho tôi hỏi, điều kiện để mở một cơ sở kinh doanh về thiết bị PCCC là gì? Hồ sơ đề nghị cấp phép đủ điều kiện kinh doanh thiết bị PCCC gồm những gì và nộp cho đơn vị nào? 

Câu trả lời

1. Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC được quy định tại khoản 1, 2, 9, Điều 41 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, cụ thể:
 
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC, gồm: Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên doanh hợp tác xã; chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức; hộ kinh doanh.
 
- Người đứng đầu, người đại diện pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC phải có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC và là người có tên tại một trong các văn bản sau: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp.
 
Trường hợp người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài, đã có văn bản hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC hoặc chứng chỉ hành nghề về PCCC do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự.
 
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC được quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, gồm văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC (Mẫu số PC33 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) và văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh. Thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC quy định tại khoản 12 Điều 45 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến cho cơ quan có thẩm quyền tại Cổng Dịch vụ công Bộ Công an (địa chỉ website: dichvucong.bocongan.gov.vn).

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.