Thứ Sáu, 04/01/2019, 08:20 [GMT+7]

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(Congannghean.vn)-Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, là cầu nối để đưa pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018. Để hiểu hơn về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Quốc Hào, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Nghệ An.
Tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản  hướng dẫn thi hành” - một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến,  giáo dục pháp luật năm 2018
Tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành” - một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
P.V: Công tác hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2018 được thực hiện như thế nào thưa ông?
 
Ông Hoàng Quốc Hào: Ngay từ đầu năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ công tác PBGDPL gắn với xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch PBGDPL phù hợp với nhu cầu xã hội và yêu cầu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 6/2/2017 về công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 142/KH-HĐPH ngày 10/3/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trong năm 2018; qua đó, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. 
 
Trên cơ sở kế hoạch hoạt động của UBND và Hội đồng cấp tỉnh, các hướng dẫn của cơ quan thường trực Hội đồng, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Hội đồng cấp huyện đã kịp thời ban hành kế hoạch PBGDPL; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý hoặc cho thành viên, hội viên của các tổ chức cơ sở hoặc lồng ghép nội dung PBGDPL trong kế hoạch công tác năm 2018. Qua thống kê và theo dõi cho thấy, 100% sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Kết thúc năm công tác 2018, về cơ bản các nhiệm vụ và hoạt động đề ra trong Kế hoạch đều được triển khai và hoàn thành, đạt nhiều kết quả tích cực.
 
P.V: Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018?
 
Ông Hoàng Quốc Hào: Nhờ việc hướng dẫn, chỉ đạo triển khai được quan tâm thực hiện, công tác PBGDPL năm 2018 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là:
 
Nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ kinh tế, chính trị - xã hội tại địa phương. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật ngày càng được tổ chức thực hiện thường xuyên và thực chất hơn; kịp thời, nhạy bén trong nắm bắt những vấn đề được nhân dân quan tâm để tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. 
Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích  xuất sắc trong Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm  tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”
Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”
Hình thức PBGDPL được đa dạng hóa với nhiều đổi mới phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Theo thống kê, trong năm qua, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đã tổ chức 12.210 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho hơn 215 triệu lượt người, phát hành miễn phí 585.592 bản tài liệu PBGDPL; phát sóng 32.348 lượt chương trình PBGDPL trên hệ thống truyền thanh xã; đăng tải và phát 43.553 tin bài trên phương tiện thông tin đại chúng... 
 
Bên cạnh đó, các cấp, ngành, Ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề; qua đó, phát hiện nhiều vấn đề bất cập, hạn chế, vướng mắc trong triển khai thi hành các quy định của pháp luật. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, giải thích và giải quyết kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. 
 
P.V: Bên cạnh những kết quả đạt được, ông có thể nêu một số khó khăn, hạn chế trong triển khai công tác PBGDPL? 
 
Ông Hoàng Quốc Hào: Bên cạnh những thuận lợi như sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các cấp, ngành và toàn thể xã hội, công tác PBGDPL vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả, chất lượng, hiệu quả triển khai. Trong đó, có thể kể đến như: Nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL còn mỏng; các thiết chế chưa đồng bộ, thiếu phương thức hoạt động hiệu quả; nguồn kinh phí chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; một số đơn vị, địa phương chưa chủ động trong việc xây dựng, lựa chọn phương thức, biện pháp hoạt động phù hợp. 
 
Để khắc phục những khó khăn, hạn chế nói trên, rất cần sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự linh hoạt, sáng tạo của bộ phận làm công tác PBGDPL ở các đơn vị, địa phương.
 
P.V: Nhằm tạo sự chuyển biến hơn nữa cho công tác PBGDPL, theo ông trong giai đoạn tới cần có những giải pháp nào?
 
Ông Hoàng Quốc Hào: Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:
 
Mỗi sở, ngành cấp tỉnh và Hội đồng cấp huyện cần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công để tổ chức thực hiện đảm bảo thời gian, chất lượng; chủ động đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL. 
 
Ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời, cụ thể; lựa chọn, xác định thực hiện nhiệm vụ PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm; nội dung pháp luật cần phổ biến gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của sở, ngành, đoàn thể, địa phương; với xây dựng, thực thi và bảo vệ pháp luật; với vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng.
 
Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; nâng cao năng lực đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch, công chức được giao tham mưu công tác PBGDPL tại các sở, ngành, địa phương.
 
Tiếp tục đa dạng hóa hình thức, phương pháp PBGDPL phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PBGDPL, hướng dẫn của Hội đồng về công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng, định kỳ sơ kết, tổng kết hoạt động năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019.
 
Công tác PBGDPL có vai trò rất quan trọng, là khâu then chốt để chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của công dân, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Thực hiện tốt công tác PBGDPL sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, xã hội kỷ cương, đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật.
 
P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!
.

Cao Loan (thực hiện)

.