Thứ Bảy, 18/07/2020, 09:11 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

(Congannghean.vn)-Thực tiễn đã khẳng định, trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) luôn giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn và đạt nhiều kết quả quan trọng. 
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường ụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường ụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
Với những đặc điểm về vị trí địa lý, Nghệ An luôn là địa bàn mà các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước lợi dụng tìm cách thu thập thông tin BMNN để chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, hoạt động của tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, cộng với sự bùng nổ về công nghệ thông tin, đặc biệt là phương tiện, thiết bị số hiện đại luôn được các thế lực thù địch và bọn tội phạm sử dụng để hoạt động phá hoại, gây thiệt hại về kinh tế - xã hội. 
 
Trước thực tế nói trên, thực hiện Pháp lệnh bảo vệ BMNN, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cụ thể hóa các quy định của Nhà nước và các bộ, ban, ngành Trung ương  về công tác bảo vệ BMNN phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Quá trình thực hiện Pháp lệnh đảm bảo nghiêm túc, các giải pháp bảo vệ BMNN được triển khai quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; việc thành lập ban chỉ đạo; xây dựng nội quy, quy chế, bố trí cán bộ có tinh thần, trách nhiệm, năng lực thực hiện phục vụ công tác bảo vệ BMNN… 
 
Qua theo dõi cho thấy, từ năm 2005 đến nay, các lực lượng vũ trang đã tổ chức 18 đợt tập huấn chuyên đề về công tác bảo vệ BMNN cho hơn 4.000 lượt CBCS; 70 đợt tập huấn lồng ghép với các chuyên đề bảo đảm ANTT cho hơn 12.000 lượt cán bộ cốt cán các ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác bảo vệ BMNN của CBCS, công chức, viên chức; hiệu quả công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị, địa phương từng bước được nâng lên, góp phần bảo vệ an toàn BMNN. Đặc biệt, công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh được tăng cường và mang lại hiệu quả, tạo nền tảng cơ bản trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động thu thập, phá hoại BMNN của các thế lực thù địch và phần tử xấu.
 
Liên quan đến công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ BMNN, tất cả các vụ lộ, lọt BMNN và các sơ hở, sai phạm khác liên quan trên địa bàn đều được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả. Từ năm 2003 đến nay, Uỷ ban kiểm tra tỉnh đã tổ chức 24 đoàn trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN đối với 178 lượt tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ BMNN, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành 3 đợt thanh tra toàn diện việc chấp hành Pháp luật về bảo vệ BMNN đối với 31 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ BMNN để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.
 
Nhờ triển khai nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, toàn diện các quy định, biện pháp công tác bảo vệ BMNN nên đến nay, về cơ bản trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện xảy ra các vụ lộ, lọt hoặc mất BMNN gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm TTATXH, tạo môi trường an ninh an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Với những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo vệ BMNN, tại Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành được tổ chức vừa qua, đã có 8 tập thể và 12 cá nhân trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh về bảo vệ BMNN thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục. Trong đó, cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến bảo vệ BMNN; chưa đầu tư xứng đáng cho công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cơ sở vật chất, bố trí cán bộ để thực hiện bảo vệ BMNN theo yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm bảo vệ BMNN của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, quá trình tổ chức thực hiện chưa chấp hành nghiêm các quy trình, quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN. Ngoài ra, việc chấp hành thông tin, báo cáo của một số đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, kịp thời.
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
Trước những tồn tại, hạn chế nói trên, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tập trung quán triệt sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Đồng thời, tập trung chỉ đạo rà soát thực tế công tác bảo vệ BMNN để khắc khục những tồn tại, sơ hở; phát huy những ưu điểm, mặt mạnh nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ BMNN trên địa bàn, tập trung tập huấn chuyên sâu về công tác bảo vệ BMNN cho lãnh đạo, cán bộ cốt cán các cơ quan, ban, ngành địa phương; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện pháp luật về bảo vệ BMNN trên địa bàn toàn tỉnh. 
 
Đặc biệt, các cấp, ngành, nhất là lực lượng Công an các cấp cần phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động thu thập thông tin BMNN cũng như các hoạt động khác gây nguy hại đến ANQG. Đây được xác định là nhiệm vụ hết sức khó khăn, đòi hỏi lực lượng chuyên trách về bảo vệ BMNN phải phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong công tác phát hiện, đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm và tội phạm liên quan đến BMNN.
.

Ngọc Anh

.