Thứ Sáu, 13/03/2020, 10:22 [GMT+7]

Tăng cường biện pháp phòng, chống mại dâm

(Congannghean.vn)-Đây là nội dung chính tại Kế hoạch số 98/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh trong năm nay. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, xử lý triệt để các tụ điểm phức tạp về mại dâm...
 
Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm. Cùng với đó, nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc triển khai kế hoạch; chủ trì triển khai công tác của Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT tại địa phương mình. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức hướng dẫn kiểm tra hoạt động chỉ đạo, tiến độ thực hiện và kết quả thực hiện mô hình phòng ngừa mại dâm; đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; các hoạt động hỗ trợ tín dụng, giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương.
 
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm mại dâm; tổ chức điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm; gắn chương trình phòng, chống mại dâm với chương trình phòng, chống tội phạm; quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định về bảo đảm  ANTT, an toàn xã hội.
 
UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các Sở: Y tế, VHTT, Du lịch, TT&TT, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo cấp cơ sở theo chuyên ngành tích cực tham gia thực hiện tích cực, có hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm.
 
UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” kết hợp với phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội; giáo dục, vận động đối tượng bán dâm tại cộng đồng không tái vi phạm, phối hợp chính quyền trong phòng, chống mại dâm có hiệu quả. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức hiểu biết về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho các tổ chức thành viên, trong gia đình và cộng đồng.
 
UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2020; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể của các thành viên; chỉ đạo thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình an sinh xã hội ở địa phương; chỉ đạo 100% xã, phường, thị trấn triển khai công tác phòng, chống mại dâm tại địa phương; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phân loại, chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.
.

Đ.T

.