Thứ Ba, 14/05/2019, 09:32 [GMT+7]
Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tránh hình thức, chạy theo thành tích

(Congannghean.vn)-Việc tiếp cận pháp luật (TCPL) của người dân ở cơ sở đóng vai trò quyết định đến hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân TCPL và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.
Công an TX Cửa Lò chú trọng vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế, đồ chơi nguy hiểm bị cấm
Công an TX Cửa Lò chú trọng vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế, đồ chơi nguy hiểm bị cấm
Để đảm bảo quyền được TCPL và sử dụng pháp luật của công dân, hỗ trợ công dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, ngày 8/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 619 quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Thực hiện Quyết định này, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 85 ngày 6/2/2018 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn TCPL; xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh; công văn về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; trong đó quy định cụ thể về số lượng đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính của mỗi đơn vị cấp xã, việc sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn TCPL để đánh giá xã đạt nông thôn mới… 
 
Theo đó, trong năm 2018, công tác hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL đã được quan tâm thực hiện. Tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 480 công chức tư pháp - hộ tịch và 210 thành viên Hội đồng đánh giá TCPL cấp huyện về nghiệp vụ xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Bên cạnh đó, trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các tiêu chí TCPL, thời gian qua đã có sự phối hợp bước đầu giữa ngành Tư pháp với các ngành như Công an, Nông nghiệp, Thanh tra… Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2018, số lượng các đơn vị cấp xã đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh tăng rõ rệt so với năm 2017. Trên địa bàn tỉnh có 296/480 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL (đạt 61,67%), tăng thêm 120 đơn vị so với năm 2017. 
 
Điều đáng nói là trong xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Việc tổ chức triển khai còn mang tính hình thức, chưa tạo điều kiện thuận lợi để người dân TCPL. Việc bố trí địa điểm, trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và việc kiện toàn tổ hòa giải, bồi dưỡng, hỗ trợ hòa giải viên chưa đáp ứng yêu cầu. Cùng với đó, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả. Một trong những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại hạn chế kể trên là do quy định pháp luật liên quan còn nhiều hạn chế, như chưa có cơ chế giám sát việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính và xử lý sai phạm trong quá trình đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân. Một số tiêu chí chưa được quy định rõ; quy định điểm số đạt chuẩn tương ứng với đơn vị cấp xã phân loại theo đơn vị hành chính chưa phù hợp vì các xã loại I tuy đông dân cư và diện tích lớn nhưng thường là đơn vị khó khăn về KT-XH…
 
Để công tác xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, UBND tỉnh yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, tăng cường phối hợp với các ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí TCPL gắn với xây dựng nông thôn mới. Đối với cấp huyện, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức tại địa phương trong việc theo dõi, thực hiện các tiêu chí TCPL thuộc phạm vi quản lý. UBND huyện chủ động đưa tiêu chí TCPL vào xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm đối với các đơn vị cấp xã. Về phía cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo, đôn đốc công chức theo dõi các tiêu chí để có giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung: Cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra trọng án; thực hiện các hình thức phát huy dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”…
.

Thùy Dương

.