Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/thu-tuc-hanh-chinh/201809/to-khai-de-nghi-cap-giay-thong-hanh-bien-gioi-viet-nam-lao-816395/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/thu-tuc-hanh-chinh/201809/to-khai-de-nghi-cap-giay-thong-hanh-bien-gioi-viet-nam-lao-816395/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 29/09/2018, 16:08 [GMT+7]

Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào

Mẫu TK7

CÔNG AN TỈNH (TP)……….
PHÒNG QUẢN LÝ XNC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI

VIỆT NAM - LÀO


Ảnh 4x6 cm mới chụp mặt nhìn thẳng đầu đề trần
(1)

 

       

1- Họ và tên (chữ in hoa):........................................................... 2- Nam □    Nữ □

3-Sinh ngày .......... tháng ...... năm ................ Nơi sinh (tỉnh, TP)...........................

4- Giấy CMND số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cấp:....... /....... /............. Nơi cấp (tỉnh, TP)...................................................

5- Dân tộc...................... 6- Tôn giáo................ 7- Số điện thoại:............................

8- Địa chỉ thường trú  □  tạm trú  □ 

Số nhà ................... đường phố (thôn)..........................  phường (xã)...................

quận (huyện)......................... thành phố (tỉnh)....................................

9- Nghề nghiệp:....................................

10- Tên, địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc..............................................................

..................................................................................................................................

11- Mục đích xuất cảnh:

............................................................................................................

12- Những điều muốn ghi thêm (nếu có):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.

 

 Xác nhận
của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức
(2)
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại …… ngày … tháng … năm ……
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Dán vào khung 1 ảnh, kèm theo 01 ảnh để cấp giấy thông hành

(2) Thủ trưởng cơ quan trực tiếp đóng dấu giáp lai vào ảnh và xác nhận vào tờ khai.

Download Mẫu Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào

.

CCHC

.