Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201704/cuc-du-tru-nha-nuoc-khu-vuc-nghe-tinh-day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-734324/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201704/cuc-du-tru-nha-nuoc-khu-vuc-nghe-tinh-day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-734324/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 25/04/2017, 10:25 [GMT+7]
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh có đặc thù riêng, với các kho dự trữ phân bố nhỏ, lẻ và trong vùng khu dân cư gồm nhiều nhóm hàng mang tính chất thiết yếu, có nhiều mặt hàng thuộc vật liệu dễ cháy. Xuất phát từ những đặc điểm đó, mục đích của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại đơn vị trước hết là đảm bảo kỷ cương công tác theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành, cơ quan, đơn vị, đảm bảo an toàn về ANTT, an toàn về con người, kho tàng, hàng hóa dự trữ quốc gia được giao quản lý.

Nhiều tập thể, cá nhân Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh được biểu dương, khen thưởng
Nhiều tập thể, cá nhân Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh được biểu dương, khen thưởng

Theo đó, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan, nội quy văn hóa công sở và quy chế hoạt động của đơn vị theo quy định hiện hành. Trên cơ sở quyết định của lãnh đạo đơn vị, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, từng bước đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo; đồng thời, xây dựng kế hoạch sát đúng với tình hình thực tế tại đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, phù hợp với nhiệm vụ được giao; gắn thực hiện các tiêu chí theo tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” với thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã bảo vệ, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của cá nhân, tập thể, duy trì ANTT và phòng, chống các hành vi xâm phạm, phá hoại, thu thập bí mật Nhà nước trong khu vực kho dự trữ thuộc đơn vị quản lý.

Bên cạnh đó, thông qua việc triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Chi cục đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức và người lao động trong công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và tội phạm, đảm bảo cơ quan, đơn vị luôn ở trạng thái an toàn, chủ động; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa đơn vị và các phòng, ban Công an tỉnh, các đơn vị liên quan để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, liên ngành về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Cục xác định: Việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các Chi cụ Dự trữ Nhà nước trực thuộc sẽ được gắn với phong trào thi đua cụ thể như: Xây dựng vùng kho Dự trữ an toàn xanh - sạch - đẹp, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; kết hợp phát động phong trào thi đua làm nền tảng cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong toàn Cục.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xuất cứu trợ, hỗ trợ, tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc quản lý, sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia để thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần đảm bảo ANTT và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bà Cao Thị Thủy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh khẳng định: Trong thời gian tới, Cục Dự trữ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc “Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” theo hướng tự quản, tự bảo vệ, đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình nhập, bảo quản, xuất kho, kịp thời biểu dương về điển hình đối với các lực lượng bảo vệ và cán bộ công chức trong phong trào bảo vệ ANTQ.

.

Mai Hậu

.