Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201212/24966-am-vang-loi-keu-goi-toan-quoc-khang-chien-393572/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201212/24966-am-vang-loi-keu-goi-toan-quoc-khang-chien-393572/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Âm vang lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 19/12/2012, 14:00 [GMT+7]
24966

Âm vang lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, thực dân Pháp tìm mọi cách thực hiện dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa.

Bội ước hiệp định sơ bộ 6/3/1945 và thoả ước 19/4/1945, thực dân Pháp ráo riết tăng cường lực lượng và đến tháng 11/1946, số quân của chúng đã lên tới 10 vạn. Chúng lần lượt cho quân đổ bộ trái phép vào Đà Nẵng, Đồ Sơn, Cát Bà đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn và chuẩn bị kế hoạch đánh vào cơ quan đầu não của ta ở thủ đô Hà Nội.

Ngày 18 và 19/12/1946, hội nghị mở rộng Ban chấp hành Trung ương Đảng họp khẩn cấp ở Vạn Phúc, Hà Đông quyết định phát động cả nước kháng chiến và chỉ ra đường lối kháng chiến lâu dài.

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến:
“Chúng ta muốn hoà bình, chúng bắt chúng ta nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa.

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thì phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước…”.

Đáp lời kêu gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đường lối kháng chiến đúng đắn do Đảng vạch ra, thanh niên cả nước cùng toàn dân nhất tề đứng lên giết giặc cứu nước. Đêm 19/12/1946, tiếng súng giết giặc của thủ đô Hà Nội đã nổ, mở đầu cuộc kháng chiến. Quân và dân cả nước cũng đã vùng lên kháng chiến và giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc ta.
 
Các chiến sỹ vệ quốc quân và nhân dân thủ đô chiến đấu giữ từng căn nhà, góc phố
- Ảnh tư liệu

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 9 năm sau đã trở thành sự thật với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Ba mươi năm sau đội quân bách chiến bách thắng của Người đã cắm cờ chiến thắng lên nóc Dinh Độc Lập, kết thúc cuộc chiến tranh mười nghìn ngày đem lại độc lập thống nhất cho đất nước.

Lời kêu gọi thiêng liêng ấy đã cổ vũ mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam tiềm ẩn trong mỗi con người, làm bừng lên những đợt sóng triều ào ạt, lướt qua mọi sự thách đố, nguy nan, nhấn chìm các thế lực ngoại xâm tàn bạo.

Lòng yêu nước ấy đã hun đúc và nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên những chiến công rạng rỡ trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, trong sự nghiệp CNH-HĐH hôm nay vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Những chiến công ấy, những thành tựu ấy là minh chứng sinh động của ý Đảng hợp lòng dân; của ý chí tự hào tự tôn dân tộc; của khí phách không cam chịu nghèo hèn, nô lệ, đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu vào công cuộc xây đựng đất nước  để Tổ quốc giàu đẹp sánh vai với các cường quốc trên thế giới!

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh được khẳng định một lần nữa trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ XI: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Đó là nguồn gốc sức mạnh để nhân dân ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm đưa nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Bác năm nào đã và đang cổ vũ cả dân tộc ta xốc tới tương lai!

Nguyễn Văn Thanh
.