Thứ Năm, 02/08/2018, 08:17 [GMT+7]

Xây dựng đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Công tác tư tưởng, công tác Tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không sáo mòn, cần phải được triển khai bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. Muốn vậy, cần có đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo rất bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ và phương pháp công tác khoa học.

Tổng Bí thư và các đại biểu chúc mừng những thành tích của Ban Tuyên giáo đã đạt được trong những năm qua.
Tổng Bí thư và các đại biểu chúc mừng những thành tích của Ban Tuyên giáo đã đạt được trong những năm qua.

Phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, sáng 1/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với những nội dung Báo cáo, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng và ngành Tuyên giáo nói chung trong thời gian tới. Tổng Bí thư cũng đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đồng chí dự họp. Tổng Bí thư ghi nhận những thành tích mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời cũng lưu ý không được chủ quan, thỏa mãn.

Tổng Bí thư nêu vấn đề: Công tác nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận phải chăng chúng ta chưa quan tâm đúng mức? Đây là vấn đề cơ bản, quan trọng, quyết định việc định hướng tư tưởng chính trị của chúng ta, đó là lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, định hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Vấn đề quan trọng là làm sao để kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng và việc đầu tiên của Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. 

Tổng Bí thư cũng cho rằng, công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là báo chí có nhiều cố gắng, rất phong phú, nhưng thông tin tuyên truyền miệng còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc đấu tranh tư tưởng, phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch có kết quả nhưng còn thiếu sắc bén.

Trước những yêu cầu trong tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu ngành Tuyên giáo trong thời gian sắp tới cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng chính là phải kiên quyết bảo vệ con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, coi chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng; không dao động về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu, cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị, dư luận xã hội, đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Phải hiểu được, phải chia sẻ và đưa được tư tưởng vào một cách nhuần nhuyễn để dân tự thấy, tự làm, tự hành động. Công tác tư tưởng, công tác Tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không sáo mòn, cần phải được triển khai bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. Muốn vậy ngành Tuyên giáo phải chiếm lĩnh được "trận địa" tư tưởng, không bị động, bất ngờ; phải chủ động cung cấp thông tin, nhất là những thông tin chính thống, thông tin định hướng, dẫn dắt, gợi mở nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, trong Nhà nước, trong nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường niềm tin và sự đoàn kết, nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của chúng ta. Các binh chủng làm công tác tư tưởng phải hướng vào mục tiêu này. Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” – đây là triết lý, đây cũng là yêu cầu rất cao. Phải làm sao nắm được tâm tư, tình cảm của nhân dân để kịp thời giải thích cho có sức thuyết phục. Phải nghiên cứu thế nào cho chính xác để nắm được tâm tư của dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư yêu cầu, cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc đường lối, quan điểm, bản chất cách mạng của Đảng ta.

Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, theo Tổng Bí thư, cần có đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo rất bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ và phương pháp công tác khoa học. Phải nói được, làm được, thuyết phục được, không bị cám dỗ, mua chuộc. Phương pháp phải dân chủ, chân thành, không được gò ép, áp đặt, mệnh lệnh; phải có sự tinh tế, đi vào lòng người. Các cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm, không được “khoán trắng” cho ngành Tuyên giáo, tạo mọi điều kiện để nắm lấy binh chủng này.

Tổng Bí thư phát biểu kết luận buổi làm việc.
Tổng Bí thư phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, cần quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực mạng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 để làm sao nhanh hơn, sắc bén hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn.

Liên quan tới vấn đề quy hoạch báo chí, Tổng Bí thư cho rằng, cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, nếu vướng gì cần bàn bạc kỹ. Quy hoạch không phải chỉ sắp xếp cho gọn lại mà quy hoạch để quản lý cho tốt, định hướng cho tốt, phát huy tốt.

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống 88 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, trong thời gian tới, cùng với sinh lực và khí thế mới, toàn ngành Tuyên giáo của chúng ta - những chiến sĩ xung kích, đội quân rất tin cậy trên mặt trận tư tưởng của Đảng sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

.

Nguồn: Hiền Hòa/Dangcongsan.vn

.