Thứ Ba, 09/08/2022, 14:29 [GMT+7]

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh

Nhân dịp Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân", Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: "Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh". Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

  Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân là nhiệm vụ then chốt, được đặt lên hàng đầu, có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. 

  Trong các nhiệm kỳ qua, lực lượng CAND đã thể hiện tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong triển khai, thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao, lực lượng CAND đã thẳng thắn chỉ ra 17 biểu hiện suy thoái cụ thể về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong CAND để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND “tự soi, tự sửa”; trên cơ sở đó chủ động, phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ sai phạm, tiêu cực, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng CAND, góp phần làm tăng thêm uy tín của CAND, chứng tỏ sức mạnh kỷ luật, sự trong sạch, vững mạnh của lực lượng CAND. 

  Đảng ủy CATW đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành và quyết liệt triển khai Nghị quyết 22-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, tập trung triển khai bố trí cán bộ ở cả 4 cấp công an theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Tổ chức bộ máy CAND không ngừng hoàn thiện theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh. 

  Qua thực tiễn công tác chiến đấu đã khẳng định tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND “cần, kiệm, liêm, chính”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu, lối sống trong sạch, lành mạnh, tiến bộ, văn minh, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an thầm lặng cống hiến, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, làm tỏa sáng hơn hình ảnh đẹp người cán bộ, chiến sĩ CAND, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của lực lượng CAND.

  Hội thảo khoa học cấp quốc gia
  Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên CAND".

  Tuy nhiên với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vẫn còn hạn chế, bất cập: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số ít cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở còn thấp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa cao, còn hình thức; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chưa nghiêm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được chú trọng, kịp thời, thiếu sắc bén. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu; giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý.

  Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”(*) đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

  Đảng ủy CATW đã chủ động, nghiên cứu xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

  Có thể nói, từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, đây là lần đầu tiên, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết chuyên đề toàn diện về xây dựng lực lượng CAND, xác định rõ 2 mục tiêu cụ thể đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đó là: (1) Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện. (2) Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phù hợp tình hình thực tiễn. 

  Để hoàn thành mục tiêu, đạt các chỉ tiêu cụ thể nêu trong Nghị quyết số 12, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong CAND cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

  Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND.
  Mỗi cấp ủy trong CAND cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các việc làm thiết thực, cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

  Tập trung nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng lực lượng, lĩnh vực công tác; xây dựng môi trường văn hóa cơ quan, đơn vị và trong tổ chức đảng lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. 

  Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về “phi chính trị hóa” lực lượng CAND, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà với nhân dân, tiêu cực trong khi thi hành công vụ, những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí... 

  Hai là, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND.

  Nâng cao năng lực của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về công tác dự báo tình hình, tham mưu, thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng. Đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và giữ vững đoàn kết. 

  Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện thí điểm sinh hoạt tổ đảng thay sinh hoạt chi bộ ở những chi bộ đông đảng viên, địa bàn công tác phân tán. Thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kịp thời, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng... 

  Thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với phương châm: Cán bộ, đảng viên nêu gương trước quần chúng; lãnh đạo, chỉ huy nêu gương trước cán bộ, chiến sĩ; đảng viên có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu để nêu gương thực sự trở thành một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. 

  Ba là, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

  Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp trong CAND cần quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là “then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta, cả trước mắt và lâu dài”. 

  Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hiệu quả chính sách, quy định, quy trình về công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, liên thông, công khai, minh bạch, dân chủ, gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; trong đó xác định rõ phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong công tác cán bộ. 

  Quan tâm thực hiện các cơ chế khuyến khích, bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời hoàn thiện các cơ chế để thu hút, phát hiện, lựa chọn, trọng dụng nhân tài và các cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an tích cực phấn đấu. Quản lý chặt chẽ, chủ động phòng ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở những bộ phận, lĩnh vực công tác dễ nảy sinh sai phạm. 

  Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Thực hiện quyết liệt các giải pháp tinh giản biên chế gắn với tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ theo chức danh, chuyên sâu, chuyên nghiệp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo chức danh công việc, vị trí việc làm. 

  Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và cán bộ khoa học, kỹ thuật, chuyên gia giỏi. 

  Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong CAND; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực hoặc có nhiều dư luận bức xúc, xã hội quan tâm. 

  Tăng cường giám sát theo hướng mở rộng, chú trọng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết luận rõ ràng, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nếu có; coi trọng tự kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý sai phạm và báo cáo. Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu công an các cấp để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm từ xa, từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

  Năm là, tăng cường công tác dân vận, công tác quần chúng trong CAND. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố ngày càng sâu sắc mối quan hệ máu thịt giữa CAND với nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quần chúng; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quần chúng phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của CAND. 

  Tham gia giám sát góp ý của các tổ chức quần chúng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Có chính sách phù hợp khuyến khích, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên, đoàn viên xung phong, tình nguyện đảm nhận việc khó, nơi chiến đấu tiềm ẩn nhiều hiểm nguy và tăng cường cho cơ sở, các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

  Với truyền thống và thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, với quyết tâm chính trị rất cao; việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, làm cho lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

  (*) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr 156.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .