Thứ Sáu, 26/06/2020, 16:01 [GMT+7]

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

(Congannghean.vn)-Chiều 26/6, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020 cho 36 đảng viên mới thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.
Toàn cảnh lễ bế giảng
Toàn cảnh lễ bế giảng
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng
Trước đó, trong thời gian 9 ngày (từ ngày 18 - 27/6). Các học viên tham dự lớp học đã được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Khen thưởng cho 3 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong học tập và xây dựng lớp
Khen thưởng cho 3 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong học tập và xây dựng lớp
Kết quả kiểm tra nhận thức cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu; trong đó, loại Giỏi có 14 đồng chí, loại khá có 19 đồng chí, loại Trung bình có 3 đồng chí. Cũng tại lễ bế giảng, BTV Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã khen thưởng 3 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong học tập và xây dựng lớp.    
.

Văn Hậu