Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201804/kien-toan-to-chuc-dang-phu-hop-voi-mo-hinh-to-chuc-moi-cua-bo-cong-an-791561/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201804/kien-toan-to-chuc-dang-phu-hop-voi-mo-hinh-to-chuc-moi-cua-bo-cong-an-791561/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kiện toàn tổ chức Đảng phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 25/04/2018, 14:53 [GMT+7]

Kiện toàn tổ chức Đảng phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an

Chiều 24-4, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Biên tập, chủ trì phiên họp thứ 2, Tổ Biên tập xây dựng, thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND. 
 
Phiên họp nhằm lấy ý kiến về một số nội dung công tác Đảng cần thực hiện đồng thời với việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an và phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự và chủ trì phiên họp
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự và chủ trì phiên họp
Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó có một số nội dung giao Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện, Tổ Biên tập xây dựng, thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND đã tham mưu, đưa vào Đề án một số nội dung như kiện toàn tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Công an Trung ương phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an; kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an; 
 
Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và sửa đổi Quy định số 72-QĐ/TW, ngày 24-2-2018 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND... 
 
Để chủ động triển khai thực hiện Đề án; thời gian tới sẽ sớm có Nghị định thay thế Nghị định 106 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và các Quyết định của Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ, thời gian qua các thành viên của Tổ Biên tập, tiếp tục chủ động nghiên cứu, biên tập một số nội dung công tác Đảng cần báo cáo.
 
Tại phiên họp lần thứ 2, sau khi Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành quán triệt, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm, Tổ Biên tập tiếp tục thảo luận 4 nội dung gồm: Phương án kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương; các tổ chức Đảng và cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương; nội dung ban đầu và phương pháp tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy định số 72- QĐ/TW, ngày 24-2-2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND và Tờ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị CAND.  
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nghe các đại biểu báo cáo các nội dung cần thảo luận
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nghe các đại biểu báo cáo các nội dung cần thảo luận
Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương sau khi kiện toàn theo mô hình tổ chức mới Bộ Công an phải thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động; có bản lĩnh chính chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tầm nhìn chiến lược, có trị tuệ và tư duy đổi mới, năng lực để lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy,tinh nhuệ từng bước hiện đại... 
 
Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn chung, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo mọi mặt công tác trong CAND...
 
Trên cơ sở 4 nội dung đưa ra thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Tổ Biên tập cần xây dựng Đề án một cách chi tiết, hoàn chỉnh, trình Bộ Chính trị nội dung chi tiết về phương hướng kiện toàn các tổ chức Đảng và cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương; nội dung sửa đổi quy định số 72 ngày 24-2-2017 của Bộ chính trị về tổ chức Đảng trong CAND và các cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND. Cùng với đó, cần xác định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn cán bộ dựa trên các yêu cầu về độ tuổi, kinh nghiệm thực tiễn và mô hình tổ chức được xây dựng.
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng nhấn mạnh, nội dung đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND cần lưu ý đến vấn đề phân cấp, phân quyền; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, chỉnh lý nội dung đề án báo báo đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
.

Nguồn: Xuân Mai/CAND

.