Thứ Hai, 16/10/2023, 10:03 [GMT+7]

Phát huy truyền thống vẻ vang Ngành Kiểm tra Đảng

(Congan.nghean.gov.vn)-Chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng, 41 năm thành lập UBKT Đảng ủy Công an Nghệ An đã không ngừng củng cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn giữ vững phẩm chất đạo đức trong sạch, liêm khiết, tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, chấp hành kỷ luật nghiêm minh, đối với công việc tận tụy và gương mẫu về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỹ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đặc biệt, cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác kiểm tra, giám sát, Cơ quan Kiểm tra chuyên trách của Đảng chính thức được thành lập, từng bước phát triển và ngày càng được kiện toàn, lớn mạnh. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng được thành lập theo Quyết nghị số 29-QN/TW ngày 16/10/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng kiểm tra Đảng, góp phần tăng cường sức chiến đấu cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng.

UBKT Đảng ủy Công an tỉnh họp triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
UBKT Đảng ủy Công an tỉnh họp triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Trong suốt 75 năm qua, Ngành Kiểm tra Đảng không ngừng được củng cố, lớn mạnh và đổi mới, có tổ chức theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở và luôn phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đã đem hết tinh thần, trách nhiệm và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Ghi nhận những kết quả đó, Ngành Kiểm tra Đảng đã được Đảng, Nhà nước tặng rất nhiều phần thưởng cao quý, điển hình là Huân chương Sao Vàng vào năm 2008 nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An được hình thành chính thức tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ V vào tháng 3/1982 (sau khi được Đại hội quyết nghị bổ sung Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cấp cơ sở và quy định các đảng bộ cơ sở được cử ra Ủy ban kiểm tra đảng ủy). Khi mới thành lập, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An chỉ có từ 1 đến 2 ủy viên; sau đó, cùng với sự phát triển về tổ chức, qua mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra được bổ sung, sửa đổi và được quy định trong Điều lệ Đảng, thành phần Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy không ngừng được nâng lên.

Lễ công bố Quyết định thành lập Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Nghệ An. Ảnh tư liệu
Lễ công bố Quyết định thành lập Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Nghệ An. Ảnh tư liệu

Suốt chặng đường hình thành, phát triển và trưởng thành, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ làm công tác kiểm tra thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên trì, bền bỉ, tâm huyết, ý thức trách nhiệm, tuyệt đối trung thành với đảng, đoàn kết, tận tụy, trung thực, thận trọng, khách quan, tôn trọng sự thật, khắc phục mọi khó khăn, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, trong những năm đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục được kiện toàn về mặt tổ chức (thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chuyên trách). Duy trì và thường xuyên làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chủ trương, quy định của Trung ương, của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, chủ động, tích cực tham mưu, hướng dẫn cấp ủy các cấp và trực tiếp kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng và đến từng đảng viên trên nhiều lĩnh vực, chuyên đề.

Điển hình như: Tham mưu củng cố, kiện toàn Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Công an Nghệ An. Tham mưu chỉ đạo, triển khai, hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ, thống nhất trong toàn lực lượng. Đặc biệt, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quyết định số 733-QĐ/TU ngày 21/12/2021 về Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với cấp ủy cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an cấp huyện. Từ đó, tham mưu chỉ đạo 21 đảng ủy Công an cấp huyện phối hợp với cấp ủy cấp xã xây dựng quy chế và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành. Đồng thời, ban hành Nghị quyết chuyên đề số 04 về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 04 mục tiêu, yêu cầu và 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với công tác kiểm tra giám sát. Đây là một nghị quyết chưa có tiền lệ, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát.

Trong 03 năm qua, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát cả về chiều rộng và chiều sâu, gắn công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất. Trong đó, tập trung vào thanh, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên; việc chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...

Hàng năm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu công tác, mệnh lệnh công tác và các trọng tâm đột phá theo Nghị quyết công tác của Đảng ủy Công an tỉnh. Qua đó, kịp thời đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương và kết quả thực hiện để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh; giúp Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác và trọng tâm đột phá hàng năm.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm qua Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An luôn được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại xuất sắc; có 51 lượt lãnh đạo, cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng thuộc Đảng bộ Công an Nghệ An qua các thời kỳ có nhiều thành tích xuất sắc được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”; nhiệm kỳ 2015 - 2020 tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Nghệ An được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Phát huy truyền thống 75 năm Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948- 16/10/2023) và 41 năm hình thành, phát triển Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An (1982 - 2023), lực lượng làm công tác kiểm tra đảng các cấp quyết tâm đoàn kết, sáng tạo để phát huy những thành tích vẻ vang mà Ngành Kiểm tra Đảng đã đạt được trong suốt thời gian qua.

.

Đại tá Hồ Minh Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an tỉnh