Thứ Sáu, 03/02/2023, 15:50 [GMT+7]

Dự thảo Thông tư quy định công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân với 05 chương 26 điều để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Thông tư này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình trong quản lý và tổ chức công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân. 

Đối tượng áp dụng là các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, học viện, trường Công an nhân dân (sau đây viết gọn là Công an đơn vị, địa phương); cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân.

Triển lãm các cuốn sách tiêu biểu về ngành Công an.
Triển lãm các cuốn sách tiêu biểu về ngành Công an.

* Lĩnh vực trọng tâm nghiên cứu chiến lược được quy định tại Điều 5 gồm những lĩnh vực sau:

Nghiên cứu chiến lược về an ninh quốc gia.

Nghiên cứu chiến lược về trật tự, an toàn xã hội.

Nghiên cứu chiến lược về xây dựng lực lượng, hậu cần, khoa học, công nghệ, kỹ thuật Công an nhân dân.

* Tại Điều 7 quy định về xây dựng chương trình nghiên cứu chiến lược với những nội dung đáng chú ý sau:

Theo đó, việc xây dựng chương trình nghiên cứu chiến lược phải căn cứ vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Công an nhân dân.

Đồng thời, việc xây dựng chương trình nghiên cứu chiến lược cũng căn cứ vào chiến lược, chính sách của quốc gia có liên quan chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân phục vụ lợi ích quốc gia...

* Tiêu chuẩn đối với cán bộ nghiên cứu chiến lược được quy định tại Điều 20 như sau:

Cụ thể, tiêu chuẩn đối với cán bộ nghiên cứu chiến lược thực hiện theo quy định đối với nghiên cứu viên tại Thông tư số 78/2021/TT-BCA ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chức danh của sĩ quan, hạ sĩ quan trong Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị xác định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ nghiên cứu chiến lược chuyên trách, cán bộ nghiên cứu chiến lược kiêm nhiệm thuộc thẩm quyền quản lý phù hợp chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn, bảo đảm phát huy chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.