Thứ Ba, 05/07/2022, 08:32 [GMT+7]

Dự thảo Thông tư quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong Công an nhân dân (CAND).

 

Điều 17 dự thảo Thông tư quy định cụ thể các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy trong CAND.
Điều 17 dự thảo Thông tư quy định cụ thể các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy trong CAND.

 

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan đang làm công tác giảng dạy ở các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong CAND; không áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong CAND.

Theo đó, tiêu chuẩn chung của các chức danh giảng dạy quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp phải thực hiện theo quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, các quy định hiện hành của pháp luật. Đồng thời, phải đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp và quy định của Bộ Công an. Các năm học đảm nhiệm chức danh giảng dạy phải hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư này và đạt mức phân loại cán bộ từ “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

Được công nhận đủ điều kiện về trình độ ngoại ngữ để xét bổ nhiệm các chức danh giảng dạy quy định tại Thông tư này nếu có bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài được cấp bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài; giảng dạy ngoại ngữ có bằng cử nhân ngoại ngữ thứ hai.

Được công nhận đủ điều kiện về trình độ tin học để xét bổ nhiệm các chức danh giảng dạy quy định tại Thông tư này nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Tốt nghiệp các trường ngoài CAND phải có văn bằng 2 đại học Công an trở lên (đối với giảng dạy nghiệp vụ) hoặc chứng chỉ bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ Công an 06 tháng trở lên (đối với giảng dạy lĩnh vực khác).

Đáng chú ý, công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy phải đảm bảo công khai, dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị và của Hội đồng chức danh giảng dạy các cấp. Người được bổ nhiệm chức danh giảng dạy phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh giảng dạy.

Đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của từng chức danh phù hợp với yêu cầu phát triển, quy mô của từng đơn vị và nhà trường. Trường hợp giảng dạy ở nhiều cấp đào tạo khác nhau thì bổ nhiệm chức danh theo cấp đào tạo cao nhất hoặc giảng dạy ở cấp đào tạo nào thì bổ nhiệm chức danh ở cấp đào tạo đó.

Ngoài ra, về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy, dự thảo Thông tư nêu rõ, Giám đốc, hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học trong CAND (Hiệu trưởng) quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học trong CAND.

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong CAND quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong CAND.

Việc bổ nhiệm chức danh Giảng viên chính đại học, Giảng viên cao cấp cao đẳng, Giáo viên cao cấp trung cấp chỉ được thực hiện sau khi có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giảng dạy của Chủ tịch Hội đồng chức danh giảng dạy Bộ Công an.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.