Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201704/tai-cong-ty-tnhh-mtv-du-lich-cong-doan-ho-goong-can-lam-ro-viec-dan-to-doanh-nghiep-muon-dat-roi-chiem-dung-734544/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201704/tai-cong-ty-tnhh-mtv-du-lich-cong-doan-ho-goong-can-lam-ro-viec-dan-to-doanh-nghiep-muon-dat-roi-chiem-dung-734544/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cần làm rõ việc dân 'tố' doanh nghiệp mượn đất rồi chiếm dụng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 26/04/2017, 11:39 [GMT+7]
Tại Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Hồ Goong

Cần làm rõ việc dân 'tố' doanh nghiệp mượn đất rồi chiếm dụng

(Congannghean.vn)-Cho r»ng, sau thêi gian hµng chôc n¨m cho c«ng ty m­în ®Êt ®Ó më ®­êng ®i vµo kh¸ch s¹n, ®Õn n¨m 2015, mét hé d©n míi ng· ngöa khi biÕt mét phÇn thöa ®Êt ®· ®­îc cÊp b×a ®á cho c«ng ty, dï tr­íc ®ã ®· nhiÒu lÇn ®Ò nghÞ cÊp b×a nh­ng v­íng quy ho¹ch më réng c«ng viªn nªn ch­a ®­îc gi¶i quyÕt, nªn ®· göi ®¬n kiÕn nghÞ ®Õn c¸c cÊp cã thÈm quyÒn.

 
¤ng Vâ Quý Hoµng (SN 1956) tró t¹i khèi 4, ph­êng Tr­êng Thi (TP Vinh), ng­êi ®­îc bµ Hå ThÞ Tý (SN 1940) tró cïng ®Þa chØ trªn ñy quyÒn võa cã ®¬n göi c¸c c¬ quan chøc n¨ng, vÒ viÖc gia ®×nh bµ Tý muèn ®ßi l¹i thöa ®Êt ®· cho C«ng ty CP du lÞch Hå Goong (nay lµ C«ng ty TNHH MTV Du lÞch C«ng ®oµn Hå Goong) m­în tõ h¬n 30 n¨m tr­íc. Nguyªn nh©n lµ do Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng (TN&MT) ®· cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (GCNQSD§) mét phÇn thöa ®Êt nµy cho C«ng ty, gia ®×nh ph¸t hiÖn ra nªn ®ßi l¹i quyÒn lîi nh­ng ch­a ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tháa ®¸ng.
Phần đất gia đình bà Tý cho rằng Công ty Du lịch Hồ Goong mượn rồi chiếm dụng
PhÇn ®Êt gia ®×nh bµ Tý cho r»ng C«ng ty Du lÞch Hå Goong m­în råi chiÕm dông

CÊp b×a ®á trªn ®Êt cho m­în?

Theo néi dung ph¶n ¸nh, n¨m 1971, gia ®×nh bµ Hå ThÞ Tý ®­îc UBND x· H­ng Dòng giao sö dông thöa ®Êt ®ang ë hiÖn nay t¹i khèi 4, ph­êng Tr­êng Thi. Theo tê b¶n ®å sè 1, b¶n ®å 299, thöa ®Êt cã sè thöa 174, diÖn tÝch 936 m2. Tuy nhiªn hiÖn nay, thöa ®Êt ®ã ®· bÞ chia lµm 3 phÇn, bao gåm thöa ®Êt cã diÖn tÝch 572 m2 gia ®×nh ®ang sö dông; mét phÇn diÖn tÝch ®­êng vµo C«ng ty CP du lÞch Hå Goong vµ thöa ®Êt sè 44, diÖn tÝch 178,7 m2 mµ Së TN&MT ®· cÊp GCNQSD§ cho C«ng ty CP du lÞch Hå Goong vµo n¨m 2015.
 
Theo ph¶n ¸nh, së dÜ thöa ®Êt 174 ch­a ®­îc cÊp b×a ®á lµ do n»m trong quy ho¹ch më réng c«ng viªn NguyÔn TÊt Thµnh nªn mÆc dï gia ®×nh ®· nhiÒu lÇn kiÕn nghÞ, song kh«ng ®­îc ®¸p øng.
 
Nguyªn nh©n thöa ®Êt cña gia ®×nh bÞ chia t¸ch, vµo n¨m 1985, UBND tØnh cho phÐp Liªn hiÖp C«ng ®oµn sö dông mét phÇn diÖn tÝch ®Êt gi¸p hå Goong, phÝa sau thöa ®Êt 174 ®Ó x©y dùng nhµ kh¸ch. Thêi ®iÓm ®ã, do kh«ng cã lèi vµo vËn chuyÓn vËt liÖu, l·nh ®¹o nhµ kh¸ch lµ «ng NguyÔn H÷u Khiªm ®· m­în mét phÇn thöa ®Êt 174 ®Ó lµm ®­êng. V× ®­îc nhµ kh¸ch hç trî sö dông ®iÖn, n­íc sinh ho¹t nªn chång bµ Tý lµ «ng TrÇn Ngäc Huúnh ®· ®ång ý cho m­în ®Êt; viÖc cho m­în nµy kh«ng ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n nh­ng cã tháa thuËn lµ phÝa nhµ kh¸ch sÏ ®ãng thuÕ ®Êt. Bëi cho nhµ kh¸ch m­în ®­êng, thöa ®Êt 174 cña «ng Huúnh bÞ t¸ch thµnh 2 thöa sè 8 vµ sè 44 nh­ hiÖn nay.
 
Ngµy 24/4/2015, Së TN&MT ®· cÊp GCNQSD§ sè BY969835 cho C«ng ty CP du lÞch Hå Goong ®Ó hä ®­îc së h÷u thöa ®Êt sè 44. BiÕt ®­îc ®iÒu nµy nªn gia ®×nh bµ Tý ®· ñy quyÒn cho «ng Hoµng lµm ®¬n khiÕu n¹i ®ßi l¹i ®Êt, yªu cÇu hñy bá b×a ®Êt ®· cÊp cho C«ng ty CP du lÞch Hå Goong vµ tr¶ l¹i cho gia ®×nh diÖn tÝch 364 m2 mµ kh¸ch s¹n C«ng ®oµn ®· m­în, bao gåm c¶ thöa ®Êt sè 44 vµ con ®­êng vµo kh¸ch s¹n hiÖn t¹i.
 
Ngay sau khi cã khiÕu n¹i, ngµy 22/7/2016, Së TN&MT ®· chñ tr× buæi ®èi tho¹i víi gia ®×nh vµ c¸c thµnh phÇn liªn quan. Sau ®ã, t¹i v¨n b¶n kÕt luËn ngµy 10/10/2016 cña UBND tØnh kh¼ng ®Þnh, khiÕu n¹i cña gia ®×nh bµ Tý lµ kh«ng cã c¬ së v× gia ®×nh kh«ng chøng minh ®­îc viÖc cho m­în ®Êt ®­îc thÓ hiÖn b»ng giÊy tê vµ viÖc Së TN&MT ký hîp ®ång thuª ®Êt còng nh­ cÊp ®Êt lµ ®óng víi quy ®Þnh vµ tr×nh tù ph¸p luËt.
 
NhiÒu t×nh tiÕt cÇn ®­îc lµm râ
 
B¶n ®å ®o vÏ theo ChØ thÞ 299 cho thÊy, thöa ®Êt cña gia ®×nh bµ Hå ThÞ Tý cã diÖn tÝch 936 m2, thuéc thöa ®Êt sè 174, tê b¶n ®å sè 1. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh mèc giíi nµy lµ n¨m 1989, trong khi kh¸ch s¹n C«ng ®oµn ®­îc x©y dùng vµo n¨m 1985, nghÜa lµ tõ sau khi x©y dùng kh¸ch s¹n, thöa ®Êt nµy vÉn ®­îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn x¸c nhËn víi diÖn tÝch 936 m2.
 
Ngoµi ra, trong QuyÕt ®Þnh 2270 ngµy 6/12/1990 cña UBND tØnh NghÖ TÜnh vÒ viÖc thu håi 850 m2 ®Êt cña «ng TrÇn Ngäc Huúnh (diÖn tÝch nµy ®· trõ vµo hµnh lang ®­êng Phan §¨ng L­u), do ®Êt ë cña «ng Huúnh n»m trong diÖn quy ho¹ch më réng c«ng viªn NguyÔn TÊt Thµnh, còng ®· x¸c nhËn, diÖn tÝch ®Êt cña gia ®×nh lµ 850 m2 chø kh«ng ph¶i chØ cã 572 m2 nh­ hiÖn tr¹ng hiÖn nay gia ®×nh ®ang sö dông.
 
Còng t¹i QuyÕt ®Þnh 2270, thÓ hiÖn vÞ trÝ ®Êt cña «ng Huúnh, phÝa ®«ng gi¸p ®­êng vµo kh¸ch s¹n C«ng ®oµn vµ c¬ quan chøc n¨ng cho r»ng, con ®­êng ®­îc ghi trong QuyÕt ®Þnh nµy chÝnh lµ con ®­êng hiÖn t¹i.
 
Tuy nhiªn, x¸c nhËn cña nh÷ng ng­êi sèng l©u n¨m t¹i ®©y, còng nh­ thùc ®Þa t¹i hiÖn tr­êng cho thÊy, hiÖn nay, phÝa ®«ng cña thöa ®Êt sè 44 võa míi ®­îc cÊp b×a, vÉn tån t¹i mét con ®­êng réng gÇn 2 m, l©u nay kh«ng ai sö dông vµ ®©y míi chÝnh lµ con ®­êng ®­îc thÓ hiÖn trong b¶n ®å. §èi chiÕu b¶n ®å 299 còng thÓ hiÖn, ®­êng vµo kh¸ch s¹n n»m lÖch vÒ phÝa ®«ng chø kh«ng gÇn nh­ ®èi diÖn so víi ®­êng Vâ ThÞ S¸u nh­ hiÖn t¹i.
 
¤ng TrÇn V¨n Dinh, Gi¸m ®èc ®Çu tiªn cña kh¸ch s¹n C«ng ®oµn x¸c nhËn, trong thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh míi chØ cã con ®­êng nhá võa ®ñ cho xe «t« chë vËt liÖu vµo, ch­a cã d·y ki-èt nh­ hiÖn nay. ¤ng Ng« Xu©n Nhù (80 tuæi), c¸n bé du lÞch c«ng ®oµn hå Goong nghØ h­u còng cho biÕt, tõ n¨m 1985 ®· cã con ®­êng tõ Phan §¨ng L­u vµo nhµ nghØ, d·y ki-èt lóc ®ã ch­a x©y dùng, gia ®×nh «ng Huúnh ®ang trång hoa mµu trªn thöa ®Êt nµy.
 
Còng theo tµi liÖu chóng t«i cã ®­îc, liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh sö dông m¶nh ®Êt nµy, ngµy 14/12/2007, «ng TrÇn Ngäc Huúnh ®· lËp b¶n di chóc, víi néi dung chia m¶nh ®Êt t¹i thöa 174, tê b¶n ®å sè 1, diÖn tÝch 936  m2 cho 5 ng­êi con, mçi ng­êi së h÷u diÖn tÝch 187 m2, ®· ®­îc UBND ph­êng Tr­êng Thi chøng thùc.
 
Tr­íc ®ã, vµo ngµy 24/7/1987, UBND tØnh NghÖ TÜnh cã QuyÕt ®Þnh sè 600, cho phÐp kh¸ch s¹n C«ng ®oµn “x©y dùng ®­êng vµo nhµ nghØ du lÞch C«ng ®oµn” víi diÖn tÝch 720 m2 vµ c¬ quan h÷u quan cho r»ng, ®©y lµ c¬ së ®Ó cÊp GCNQSD§ cho kh¸ch s¹n C«ng ®oµn còng kh«ng thuyÕt phôc bëi lÏ, vÞ trÝ con ®­êng nµy thÓ hiÖn trong quyÕt ®Þnh lµ “theo mÆt b»ng ®Þnh vÞ ®­êng vµo nhµ nghØ du lÞch c«ng ®oµn”. “MÆt b»ng ®Þnh vÞ” ®Õn nay kh«ng ai x¸c ®Þnh ®­îc. Ngoµi ra, diÖn tÝch con ®­êng ®­îc më theo quyÕt ®Þnh vµ diÖn tÝch thöa ®Êt ®­îc cÊp b×a kh«ng trïng khíp.
 
Còng cÇn nãi thªm r»ng, c«ng tr×nh nhµ dÞch vô kh¸ch s¹n ®­îc x©y dùng tõ n¨m 1985, sö dông æn ®Þnh tõ ®ã ®Õn nay nh­ng m·i ®Õn n¨m 2012, míi cã quyÕt ®Þnh thuª ®Êt. VËy, tr­íc thêi gian cã quyÕt ®Þnh, phÇn ®Êt nµy cña ai còng cÇn ®­îc lµm râ. Ngoµi ra, t¹i sao ch­a cã bÊt cø quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt nµo, nh­ng vÉn cÊp GCNQSD§ t¹i thöa ®Êt nµy cho C«ng ty CP Du lÞch Hå Goong.
 
Thªm mét bÊt hîp lý cÇn lµm râ n÷a lµ vµo n¨m 2011, khi UBND ph­êng Tr­êng Thi tiÕn hµnh x¸c ®Þnh ranh giíi, mèc giíi thöa ®Êt, «ng TrÇn Ngäc Huúnh ®· ký vµo biªn b¶n kh«ng ®ång ý víi ranh giíi ®­îc x¸c ®Þnh, song c¬ quan chøc n¨ng vÉn coi ®©y lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó cÊp b×a ®Êt thöa 44. D­ luËn kh«ng khái b¨n kho¨n khi vµo n¨m 2014, «ng TrÇn Ngäc Huúnh qua ®êi th× ch­a ®Çy 1 n¨m sau ®ã, b×a ®á ®· ®­îc cÊp. §èi víi c¸c bËc cao niªn t¹i ph­êng Tr­êng Thi, «ng Huúnh kh«ng chØ lµ ng­êi liªn quan, nh©n chøng sèng mµ cßn lµ l·o thµnh c¸ch m¹ng, nhiÒu n¨m c«ng t¸c t¹i UBND ph­êng nµy.
 
 
.

Thiện Thành

.