Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201411/luc-luong-cand-tich-cuc-tim-hieu-nghiem-chinh-chap-hanh-va-bao-ve-hien-phap-phap-luat-556304/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201411/luc-luong-cand-tich-cuc-tim-hieu-nghiem-chinh-chap-hanh-va-bao-ve-hien-phap-phap-luat-556304/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lực lượng CAND tích cực tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 09/11/2014, 15:07 [GMT+7]

Lực lượng CAND tích cực tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Việc tổ chức Ngày Pháp luật còn có ý nghĩa thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
 
Ngay sau Lễ công bố Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức vào tháng 11 năm 2013, lực lượng Công an nhân dân đã sớm triển khai, tích cực tham gia, nhiệt tình hưởng ứng, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật đã được nâng lên một bước.
 
Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hưởng ứng sự kiện này với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú, phát huy hiệu quả tích cực, gắn hoạt động công tác chuyên môn, nghiệp vụ với việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong lực lượng Công an nhân dân đã đưa nội dung tinh thần của Hiến pháp đến với tất cả lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên Công an nhân dân để việc học tập, tìm hiểu, thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật trở thành nhu cầu tự thân, công việc hằng ngày, trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sôi nổi, sâu rộng trong toàn lực lượng.
 
Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 đã và đang được lực lượng Công an nhân dân hưởng ứng tích cực với chủ đề: “Lực lượng Công an nhân dân tích cực tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và được gắn với việc phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
 
Năm 2014 cũng là năm đầu tiên Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thi hành Hiến pháp.
 
Mục tiêu là nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an, học sinh, sinh viên trong các Học viện, nhà trường CAND về Hiến pháp, pháp luật, về ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; về trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Trong các nhiệm vụ, giải pháp đó có nhiệm vụ tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong toàn lực lượng CAND.
 
Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong ý thức tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, Công an các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý vụ việc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là cơ sở cần thiết, chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của CAND đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Đồng thời, công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, nhất là các văn bản triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 cần được quan tâm hơn nữa.
 
Công an Điện Biên trong một chuyến tăng cường về cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
Công an Điện Biên trong một chuyến tăng cường về cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
 
Cùng với nội dung quan trọng trên, Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm yêu cầu của cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong CAND, để cuộc thi thực sự có chất lượng, thiết thực. Ngày 4/11/2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong CAND. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương sớm tổ chức lễ phát động, thành lập Ban tổ chức cuộc thi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc thi, lựa chọn được những bài dự thi xuất sắc gửi về Ban tổ chức cuộc thi Bộ Công an tham gia dự thi vòng chung khảo.
 
Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục gương mẫu trong việc học tập, nâng cao trình độ về pháp luật và rèn luyện về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót, ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ trong việc thực thi công vụ; chân thành lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, ý kiến, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân để tham mưu với cấp có thẩm quyền trong việc thực thi và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chủ động đấu tranh với các hành vi lợi dụng việc xây dựng pháp luật, thi hành Hiến pháp, pháp luật để xâm hại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 
Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác pháp chế, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác pháp chế để phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, thiếu sót, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Các cơ quan báo chí trong lực lượng CAND cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, chủ đề, nội dung, hình thức của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014; giới thiệu những mô hình mới, những cách làm hay; đăng tải các bài viết về Hiến pháp năm 2013 để hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật năm 2014 và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ và học sinh, sinh viên trong CAND tham dự cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. 
 
Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật là quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là dịp để mọi cán bộ, chiến sĩ CAND đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải là tấm gương trong việc chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước trong tình hình mới.
 
Thượng Tướng Bùi Văn Nam, Ủy Viên Trung Ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công An
.

Nguồn: cand.com.vn