Thứ Năm, 16/04/2020, 07:51 [GMT+7]

Tăng cường quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

(Congannghean.vn)-Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp.
Nghệ An đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả            sản xuất, kinh doanh
Nghệ An đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 60 của Quốc hội và Nghị quyết số 73 của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chương trình hành động với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. 
 
Trong đó, Sở Tài chính theo dõi, giám sát chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà nước, nhất là việc vay nợ nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước và ra nước ngoài, nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp... kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý khi các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh công khai, công bố thông tin của doanh nghiệp về chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và các nội dung khác theo quy định hiện hành; rà soát tham mưu UBND tỉnh xử lý, sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi quản lý vi phạm pháp luật, đế thất thoát, lãng phí vốn, tài sản Nhà nước.
 
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể phù hợp với quy định của Luật Đất đai để xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa, tính đúng, tính đủ tiền thuê đất của doanh nghiệp, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước. Cùng với đó, quản lý chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh, kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hoá, bảo đảm tuân thủ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hoá doanh nghiệp.
 
Đồng thời, rà soát toàn bộ các phương án sử dụng đất đã được phê duyệt cho các doanh nghiệp cổ phần hoá; tham mưu UBND tỉnh để xem xét, phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải cổ phần hoá nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất và các doanh nghiệp đã cổ phần hoá nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất cho phù hợp với quy định tại Luật Đất đai hiện hành. Trường hợp phương án sử dụng đất doanh nghiệp đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, ngành nghề kinh doanh và pháp luật về đất đai hiện hành thì doanh nghiệp phải trả lại cho Nhà nước để sử dụng vào mục đích khác. Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật đất đai về thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hoá theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 
 Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm  trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp. Cùng với đó, tiến hành rà soát, đánh giá và tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hoá và thoái vốn Nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc và cơ chế thị trường minh bạch, công khai thông tin; xem xét cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn trong xử lý các vấn đề về tài chính, đất đai, lao động, chính sách khoa học, công nghệ... nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số doanh nghiệp đã cơ cấu lại nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh còn chưa khả quan; áp dụng biện pháp giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật, nhất là doanh nghiệp Nhà nước lâm vào tình trạng giải thể, phá sản mà không có phương án cơ cấu lại khả thi. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ nhiệm vụ của mình; đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ được giao.
.

M.H