Thứ Sáu, 14/02/2020, 08:19 [GMT+7]

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; qua đó từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Huy động sức dân trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia               góp phần tiết kiệm các khoản chi ngân sách địa phương
Huy động sức dân trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần tiết kiệm các khoản chi ngân sách địa phương
Năm 2019, qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ THTK, CLP của UBND tỉnh, các mục tiêu về tăng cường tính công khai, minh bạch trong chi tiêu công, mua sắm công; công tác THTK, CLP đã đạt được những kết quả đáng kể, từ các lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 
 
Trong lĩnh vực đầu tư, công tác thẩm định các dự án đầu tư, nhất là trong thẩm định nguồn vốn và tổng mức đầu tư được UBND tỉnh và các cấp, ngành đặc biệt quan tâm; đảm bảo dự án có tính khả thi và tiết kiệm. Kết quả tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư, năm 2019, tỉnh đã cắt giảm được hơn 349 tỉ đồng. Cụ thể, trong lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Sở Xây dựng đã thẩm định 118 dự án; tổng giá trị dự toán trình thẩm định 1.358 tỉ đồng; sau thẩm định cắt giảm 83,27 tỉ đồng (đạt 6,1%). UBND cấp huyện đã thẩm định 1.100 dự án; tổng giá trị dự toán trình thẩm định 1.551 tỉ đồng; sau thẩm định cắt giảm 62,34 tỉ đồng (đạt 4%)… Trong công tác đấu thầu đã triển khai nghiêm túc, đúng quy định, thực hiện kiểm tra các chủ đầu tư trong việc lựa chọn hình thức đấu thầu. Việc phân chia gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn thực hiện gói thầu được thẩm định chặt chẽ và đúng quy định. 
 
Cũng trong năm, thông qua việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, đã tiết kiệm được 226,16 tỉ đồng. Trong đó, liên quan đến công tác xây dựng dự toán ngân sách, căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương, kinh phí cho các cấp, ngành, đơn vị được tính toán trên tinh thần triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo , lễ hội, lễ kỷ niệm… nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn trong năm… Về dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 đã tính toán đầy đủ kinh phí thực hiện các chế độ chính sách mới và thực hiện giảm trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên theo quy định với số tiền 223,64 tỉ đồng… 
 
Về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, công tác THTK, CLP cũng ghi nhận những kết quả quan trọng. Cụ thể, đã tiết kiệm được 25.000kWh điện; thu hồi 470,19 ha đất, xử phạt 4,7 tỉ đồng. Về quản lý, sử dụng đất, đã chỉ đạo UBND các cấp rà soát, chấn chỉnh khắc phục tình trạng sử dụng đất sai mục đích, đất để hoang hóa, lãng phí. Đã thu hồi hơn 470 ha đất của các công ty nông lâm nghiệp không có nhu cầu sử dụng bàn giao cho địa phương quản lý. Cũng trong thời gian qua, việc thực hiện nhiệm vụ THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước được thực hiện trên cơ sở ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa và yêu cầu cải cách hành chính. Cụ thể, năm 2019 đã giảm 40 đơn vị sự nghiệp và 547 biên chế Nhà nước. Liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, các cơ quan liên quan đã chú trọng rà soát, kiểm tra trước khi giải quyết chế độ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHXH. 
 
Trên cơ sở những kết quả nói trên, năm 2020, Nghệ An sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc THTK, CLP tại các cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực ngân sách, mua sắm tài sản; đầu tư xây dựng cơ bản; tuyển dụng, sử dụng công chức viên chức. Liên quan đến công tác quản lý đầu tư công, chú trọng nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác thẩm định thiết kế, dự toán, quyết toán công trình. Cùng với đó, thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; tăng cường công tác quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp, BHXH hàng tháng; nâng cao chất lượng công tác thanh, kiểm tra quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công, thực hiện nghiêm túc cơ chế đầu tư công, chống thất thu thuế, chống các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, xử lý nghiêm các vi phạm về tài nguyên và môi trường… Qua đó, thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác THTK, CLP, góp phần phát huy mọi nguồn lực thực hiện đạt và vượt các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
.

Thùy Dương

.