Thứ Hai, 20/01/2020, 09:16 [GMT+7]

Tạo xung lực mới cho cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Ngay từ đầu năm, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Nghệ An được thực hiện với quyết tâm mới, mang lại sự hài lòng cao hơn đối với người dân và doanh nghiệp. Dựa trên điều kiện thực tế của địa phương, Nghệ An đang đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến mới trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội.
Các sở, ngành tập trung đẩy mạnh CCHC, phục vụ nhân dân
Các sở, ngành tập trung đẩy mạnh CCHC, phục vụ nhân dân
Chọn năm 2019 là năm CCHC, các cấp, ngành của Nghệ An đã quan tâm và triển khai đồng bộ. Ngày 8/4/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 09, xem CCHC là nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu đặt ra là cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính chuyên nghiệp, khả năng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được niêm yết công khai tại Trung tâm giao dịch một cửa và trên Cổng thông tin điện tử các huyện, ngành. Như tại Sở Kế hoạch Đầu tư đã cắt giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trúng đấu thầu. 
 
Trung tâm phục vụ hành chính công Nghệ An dự kiến đưa vào hoạt động từ cuối quý 4/2019 sẽ rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh thực hiện thường xuyên lịch tiếp công dân hàng tháng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn của tổ chức, công dân về quy định hành chính và thực hiện thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ điều chỉnh, bổ sung và công khai kịp thời trên các kênh thông tin, Cổng Thông tin điện tử tỉnh về cơ chế, chính sách, quy hoạch nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
 
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh CCHC, ngày 31/7/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 30 quy định đánh giá, xếp hạng công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Quy định là phương pháp để đánh giá, xếp hạng và công bố chỉ số CCHC hàng năm đối với 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã. Cuối năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND 21 huyện, thành, thị do Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thực hiện.  Kết quả dựa vào điểm số đạt được của từng đơn vị, cơ quan trong thực hiện công tác CCHC và kết quả đánh giá qua điều tra xã hội học. Đây là lần đầu tiên Nghệ An công bố chỉ số này, đảm bảo công bằng, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn của địa phương cũng như là cơ sở để mỗi cơ quan, đơn vị tiếp tục có ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. 
 
Với quyết tâm tạo dấu ấn mạnh mẽ trong CCHC, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5446/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020. Tại kế hoạch, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thời gian quy định, không có sai sót; rút ngắn từ 20 - 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã chưa đạt mục tiêu năm 2019. Tỉ lệ hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của cơ quan, đơn vị được trả trước hẹn, đúng hẹn đạt 100%. Có 100%  cán bộ, công chức, viên chức của sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 
Đảm bảo 100% đơn vị sự nghiệp công lập triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 100% cơ quan Nhà nước sử dụng hiệu quả phần mềm trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước dưới dạng điện tử và gửi thông tin qua trục liên thông văn bản điện tử của tỉnh. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt từ 20% trở lên; tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4. Mỗi sở, ngành, địa phương có ít nhất một sáng kiến giải pháp mới về CCHC. Cải thiện chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2019 của tỉnh, đảm bảo mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công đạt trên 95%, dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập đạt trên 90%.
 
Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cần thực hiện một số nhiệm vụ CCHC năm 2020 như: Rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng tiến độ, đồng bộ, khả thi; xây dựng các cơ sở chính sách phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.
 
Công bố, công khai thủ tục hành chính theo thẩm quyền; rà soát, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính ở các cấp…Vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đảm bảo tiến độ và yêu cầu, duy trì và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cấp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp; công khai xin lỗi khi để xảy ra sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và “Bộ phận một cửa” các cấp… Mặt khác, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính Nhà nước.
 
Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh đề ra một số giải pháp thực hiện như: Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện CCHC; thực thi đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị ở các cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức; xác định đầy đủ vai trò, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của từng cá nhân và tổ chức. Đồng thời, tăng cường tính công khai, minh bạch của các cơ quan, đơn vị, lấy ý kiến mức độ đánh giá hài lòng của cá nhân, tổ chức với việc cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời xử lý nghiêm những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện CCHC ở các cấp trong các cơ quan, đơn vị nhằm đẩy mạnh CCHC.
.

TUỆ TRANG

.