Thứ Hai, 26/08/2019, 08:37 [GMT+7]

Nghệ An triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 491 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các xã, phường, thị trấn tổ chức lấy ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các nghị quyết, nghị định liên quan. Sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành, thị tổng hợp, rà soát, dự kiến bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị chịu tác động của việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Dự kiến phương án sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng phù hợp với thực tế của các đơn vị hành chính sau sáp nhập; tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau khi kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.
.

B.Châu

.