Thứ Sáu, 18/09/2020, 10:10 [GMT+7]

Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị

(Congannghean.vn)-Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6 khóa XII vừa góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước vừa tăng cường đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với các địa phương khác trong cả nước, Nghệ An đang triển khai đồng bộ, toàn diện ở tất cả các cấp.

Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao            chất lượng, hiệu quả làm việc
Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Đảng ta nhấn mạnh: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chính vì vậy, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác cán bộ và hoàn thiện chính sách cán bộ. Trong những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng ta về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Quá trình triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cấp và địa phương thực hiện nghiêm chủ trương của Trung ương về thực hiện tinh giản biên chế. Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 09-ĐA/TU, về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo. Mục tiêu đến năm 2021, Nghệ An giảm tối thiểu 189 đơn vị sự nghiệp công lập, 199 đơn vị cấp phòng, ban và tương đương; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng khối xóm, bản; giảm tối thiểu 8.234 biên chế. 
 
Nhằm gia tăng hiệu lực, hiệu quả quá trình triển khai, thực hiện, Nghệ An cũng thành lập các tổ công tác và hội đồng thẩm định cấp tỉnh thường xuyên đôn đốc việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện, thẩm định đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của các địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định. Theo đó, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội đều chủ động xây dựng và triển khai khá bài bản, quyết liệt. Về xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2020, 100% các cơ quan, địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng đề án tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
Toàn tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị huyện, thành phố, thị xã gồm 17 huyện, 1 thành phố thuộc tỉnh và 3 thị xã. Tỉnh Nghệ An không có đơn vị hành chính cấp huyện nào dưới 50% cả 2 tiêu chí, vì vậy chưa phải thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 1 (2019 - 2021). Đến ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. Theo đó, trên cơ sở sáp nhập 39 đơn vị hành chính cấp xã thành 19 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã. Như vậy, sau sáp nhập, các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 460 xã, giảm 20 xã.
 
Đến nay, số lượng cán bộ cấp xã giảm 64 người, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm 867 người. Nghệ An đặt mục tiêu đến hết năm 2025 giải quyết xong những trường hợp cán bộ dôi dư sau sáp nhập xã. Cùng với đó, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã giảm 25 phòng và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, phòng, ban cấp huyện, trong đó cơ quan khối Đảng cấp tỉnh giảm 9, cơ quan khối chính quyền giảm 11 và cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giảm 5. Nghệ An thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108 và Nghị định số 113 của Chính phủ đối với 2.780 người, trong đó có 138 công chức, 2.350 viên chức, 292 công chức cấp xã. Đồng thời, từng bước cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp.
 
Không những tăng hiệu quả công tác, thực tiễn cũng cho thấy việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Để đạt mục tiêu Đề án 09, đòi hỏi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Đồng thời, cần có lộ trình, tránh nóng vội; song song với thực hiện là kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quá trình tinh giản biên chế cần gắn chặt với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. 
.

TUệ TRANG

.