Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/thu-tuc-hanh-chinh/201809/mau-don-de-nghi-cap-cmnd-816215/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/thu-tuc-hanh-chinh/201809/mau-don-de-nghi-cap-cmnd-816215/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CMND - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 28/09/2018, 15:55 [GMT+7]

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CMND

 

Mẫu CM3 ban hành theo

QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11)

ngày 10/10/2001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CMND

 

Kính gửi:  .........................................................................................................................................

Họ và tên khai sinh: ………………..............……………………… Nam/Nữ .............................

Tên gọi khác: ........................................................................................................................................................

Sinh ngày: …… tháng …… năm …………          Nơi sinh: .........................................................

Quê quán: ................................................................................................................................................................

 

(Đóng dấu giáp lai của CA nơi ĐKTT)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................

 

  .......................................................................................................................................................................................      

Nghề nghiệp và nơi làm việc: ....................................................................................................................................................

Họ tên cha:............................................................................................... Họ tên mẹ: ...................................................................

Số điện thoại: ....................................................................................................

Đã được cấp CMND số: …………….… cấp ngày … /… / …….    Nơi cấp: ....................................................

Sổ hộ khẩu số: …………………………….. tờ …………...…………..…

Nêu rõ lý do cấp chứng minh: cấp mới, cấp đổi, cấp lại và sửa sai (Nếu sửa sai nêu rõ lý do và kèm theo các tài liệu có liên quan) .......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thực nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.                                                                                                 Ngày .… tháng .… năm 20 ..…

           XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN                                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN

 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN .................................                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

Ông(bà): .....…………………………………………….….….                                                     

 Sinh ngày: ….........………………………………………….                                                                       

 Thường trú khối(xóm): ………………………..…..…..

……………………………..……………………………...………..

Sổ hộ khẩu cấp: ……. / ……. / …………

                           Ngày …… tháng …… năm 20..…                                  

                                                   TRƯỞNG CÔNG AN

                                          (Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

                                                              I. KẾT QUẢ TRA CỨU

 

Hồ sơ gốc trong tàng thư CCCD /tàng thư điện tử: .............................................................................................

CMND số: ..................................................................  Cấp ngày: .............................................

Họ và tên: ...........................................................................................  Tên gọi khác: …………………………………………...

Sinh ngày: ….. tháng ….. năm  ……………          tại..........................................................................................................

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ĐKHK thường trú: ...............................................................................................................................................................

Họ tên cha: .............................................................................................................................................................................................

Họ tên mẹ: ..............................................................................................................................................................................................

KẾT LUẬN

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

 

CÁN BỘ TRA CỨU                        ĐỘI TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                               (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ngày … tháng … năm 20..…

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

                (Ký, ghi rõ họ tên)

   

 

.

CCHC