Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201810/ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-kiem-tra-dang-16101948-16102018-tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luat-dang-gop-phan-ngan-chan-tinh-trang-can-bo-dang-vien-vi-pham-trong-tinh-hinh-moi-818841/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201810/ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-kiem-tra-dang-16101948-16102018-tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luat-dang-gop-phan-ngan-chan-tinh-trang-can-bo-dang-vien-vi-pham-trong-tinh-hinh-moi-818841/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, góp phần ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm trong tình hình mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 15/10/2018, 09:23 [GMT+7]
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)

Tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, góp phần ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm trong tình hình mới

1. Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, là nhân tố quan trọng đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn và chấp hành triệt để. Kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đại tá, PGS,TS. Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An
Đại tá, PGS,TS. Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Từ thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng và công tác xây dựng Đảng, Đảng ta đã tổng kết: “Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo”. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã khẳng định: “Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng”. Đó vừa là định hướng, vừa là giải pháp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện quan điểm của Đảng và xác định kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng có tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An đã quyết liệt, nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là biện pháp quan trọng góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn ngừa vi phạm trong cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An là tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, có chức năng vừa lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ sở, vừa trực tiếp thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên quan tâm, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng mọi mặt về chính trị, nghiệp vụ, năng lực, ý thức trách nhiệm. Đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh có 7 đồng chí (trong đó có 3 đồng chí là Ủy viên chuyên trách, 4 đồng chí Ủy viên kiêm chức), UBKT Đảng ủy cơ sở có 33 đồng chí, các chi bộ đều bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng.

2. Trong thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, thực sự là lực lượng nòng cốt cùng Đảng bộ, nhân dân đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, môi trường công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an còn nhiều khó khăn, gian khổ và phức tạp, đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến sinh mệnh; bọn tội phạm đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm tấn công, mua chuộc cán bộ, chiến sỹ... Vì vậy, nếu cán bộ, chiến sỹ thiếu rèn luyện, tu dưỡng sẽ không giữ vững được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm tư cách người Công an cách mạng..., làm mất lòng tin đối với nhân dân, gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của lực lượng Công an nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Ảnh tư liệu)
Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Ảnh tư liệu)

Tình hình trên đã đặt ra cho Đảng ủy Công an tỉnh phải chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng để phòng ngừa, ngăn ngừa sai phạm. Coi công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm minh là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đây là những hành động, việc làm mà các đơn vị, cán bộ, chiến sỹ Công an phải kiên quyết thực hiện tốt để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, ngày càng được nhân dân tin yêu, quý trọng, xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Từ những kết quả đạt được trong nhiều năm qua cùng với việc nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, ngay sau Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng như: Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 1/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát trong Đảng; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 3/1/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, bao gồm: Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; chương trình kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hàng năm, xác định rõ tổ chức Đảng được kiểm tra, giám sát, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng diện giám sát; chỉ đạo UBKT Đảng ủy các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng khóa XI; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ theo dõi địa bàn, lĩnh vực để kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng theo các cụm, tuyến thi đua (bao gồm việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy); đồng thời, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và UBKT Đảng ủy cơ sở căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cho phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh kết luận Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa 13
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh kết luận Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa 13

Từ việc xác định rõ nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra theo chuyên đề 11 lượt tổ chức cơ sở Đảng và 11 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy. Nội dung kiểm tra chủ yếu là kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chế độ sinh hoạt Đảng, công tác văn phòng cấp ủy, công tác xây dựng Đảng, hồ sơ công tác Đảng và hồ sơ đảng viên; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh và đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa trong Công an Nghệ An”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề 6 lượt tổ chức cơ sở Đảng và 16 đảng viên đứng đầu cấp ủy. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, việc triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình công tác Công an hàng năm gồm: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 155-QĐ/TW, ngày 7/12/2009 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Riêng năm 2017, Đảng ủy Công an tỉnh phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy tiến hành giám sát thường xuyên đối với tập thể cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên thuộc 34 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 21 đảng bộ Công an huyện, thành, thị về việc tổ chức kiểm điểm, phê bình “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các Huyện, Thành, Thị ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các Huyện, Thành, Thị ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngoài giám sát chuyên đề, Đảng ủy Công an tỉnh phân công từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy kết hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn với việc giám sát thường xuyên các tổ chức cơ sở Đảng và người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua kết quả giám sát cho thấy, đa số các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được giám sát cơ bản thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; không có tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Đặc biệt, năm 2018 được Bộ Công an xác định là năm công tác tổ chức cán bộ, do vậy UBKT Đảng ủy đã và đang tập trung giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUCA ngày 6/10/2016 của Đảng ủy Công an tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong Công an Nghệ An”, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUCA ngày 6/11/2015 của Đảng ủy Công an tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An trong tình hình mới”, Nghị quyết số 04-NQ/ĐUCA ngày 9/6/2016 của Đảng ủy Công an tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh và đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa” trong Công an Nghệ An, Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 17/6/2018 của Đảng ủy Công an tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng, chống tác hại của việc sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn trong Công an Nghệ An”. Đồng thời, giám sát việc củng cố tổ chức Công an các đơn vị, địa phương kết hợp với điều chỉnh biên chế và điều hòa chất lượng cán bộ, việc đánh giá, nhận xét, phân loại, quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm cán bộ.

Từ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã giúp cho các cấp uỷ đánh giá đúng việc chấp hành của tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên, chỉ ra những vấn đề còn thiếu sót, tồn tại, từ đó có nhận thức sâu sắc hơn về nội dung cần tập trung chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Nhiều cấp ủy cơ sở đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên. Qua đó, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ đảng viên trong Công an tỉnh đã nâng cao trách nhiệm, vai trò, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nghiên cứu hồ sơ để đảm bảo chính xác, khách quan
Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nghiên cứu hồ sơ để đảm bảo chính xác, khách quan

Có thể thấy rằng, qua công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Công an tỉnh không có tổ chức Đảng bị vi phạm phải thi hành kỷ luật. Nhưng cấp uỷ các cấp đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân; vi phạm kế hoạch hoá gia đình... Trong đó, việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo phương châm, nguyên tắc, thủ tục, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất, giúp đảng viên nhận rõ khuyết điểm, vi phạm; việc xử lý kỷ luật đã gắn với khắc phục các hạn chế, khuyết điểm.

Từ những kết quả đạt được, trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công an tỉnh được UBKT Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong khối các Đảng ủy trực thuộc, góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn tình trạng vi phạm của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ.

Tuy nhiên, việc phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng và các đơn vị chức năng để nắm tình hình hoạt động tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ở cơ sở chưa thật sự sâu sát, do đó việc phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên ở cơ sở có lúc còn bị động. Công tác nắm và giải quyết tư tưởng trong cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy cơ sở chưa sâu sát và kịp thời; công tác quản lý cán bộ, đảng viên một số nơi chưa chặt chẽ, dẫn đến vẫn còn cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Việc giám sát thường xuyên có nơi còn hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao, nên ít có tác dụng phòng ngừa…

Thường xuyên học hỏi, trao đổi lẫn nhau để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình kiểm tra, giám sát
Thường xuyên học hỏi, trao đổi lẫn nhau để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình kiểm tra, giám sát

3. Có thể khẳng định, qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ rệt, tình trạng vi phạm của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ được phòng ngừa, ngăn chặn, điều đó tiếp thêm sức mạnh động viên, cổ vũ Đảng bộ và lực lượng Công an Nghệ An thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII đã đề ra: “Hết lòng, hết sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là hạt nhân lãnh đạo lực lượng Công an Nghệ An vững bước tiến lên chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”. Để thực hiện đúng mục tiêu nêu trên, với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục xác định một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong năm 2018 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ như sau:

Một là, nâng cao nhận thức đầy đủ cho cấp ủy về vị trí, vai trò, chức năng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của tổ chức cơ sở Đảng trong giai đoạn mới nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo tổ chức cơ sở Đảng là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Hai là, phải chú trọng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; việc chấp hành Điều lệ Đảng; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, được đảng viên, quần chúng và dư luận quan tâm, những nơi có nguy cơ cao dễ xảy ra dấu hiệu vi phạm… Qua đó, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm ngay tại cơ sở.

Công an Nghệ An giúp dân vùng lũ
Công an Nghệ An giúp dân vùng lũ

Ba là, thực hiện nghiêm chế độ phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo dõi lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Định kỳ hàng tháng, từng cấp ủy viên phải tham dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách để nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý những vấn đề phát sinh kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng”, bức xúc, nổi cộm.

Bốn là, phát huy vai trò trách nhiệm của UBKT các cấp trong việc tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Những tổ chức cơ sở Đảng gặp khó khăn, trở ngại trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thì cấp ủy, UBKT cấp trên phải chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ đảng bộ, chi bộ cơ sở tháo gỡ và thực hiện có kết quả; đưa việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thành chỉ tiêu thi đua, phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm.

Năm là, Đảng ủy, chi ủy cơ sở, từng cấp ủy viên, chi ủy viên cần nắm vững quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, hướng dẫn của UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng quan điểm “Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát”; “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm”; mục tiêu chính là giáo dục, phòng ngừa và ngăn chặn nhưng cần quyết liệt, nghiêm túc trong thi hành kỷ luật của Đảng, không né tránh, không thỏa hiệp và “không có vùng cấm” khi đảng viên, tổ chức Đảng có vi phạm.

Sáu là, tham mưu kiện toàn, bổ sung kịp thời cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng các cấp khi có sự thay đổi về công tác cán bộ, đảm bảo số lượng, chất lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên, chi ủy viên, cán bộ UBKT đảng ủy cơ sở.

.

Đại tá, PGS,TS. Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

.