Thứ Tư, 17/04/2024, 16:23 [GMT+7]

Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ); Công văn số 2025/UBND-TH ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2024 (trong đó, giao Công an tỉnh chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết và biện pháp thi hành khoản 3 Điều 14; khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 23; khoản 2 Điều 26 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An). Công an tỉnh đã xây dựng 02 dự thảo văn bản, gồm:
 
(1) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết và biện pháp thi hành khoản 3 Điều 14; khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 23; khoản 2 Điều 26 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
 
(2) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết và biện pháp thi hành khoản 3 Điều 14; khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 23; khoản 2 Điều 26 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Để bảo đảm thực hiện đúng quy trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, Công an tỉnh kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết (2 file đính kèm). 
 
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Công an tỉnh trước ngày 22/4/2024 để tổng hợp, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.
 
Tệp đính kèm: 1. Dự thảo Tờ trình     2. Dự thảo Nghị quyết
.

Công an Nghệ An