Thứ Ba, 16/04/2024, 16:41 [GMT+7]

Triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước, ngày 08/3/2024, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, từ ngày 01/7/2024 Luật Căn cước 2023 sẽ có hiệu lực thi hành.

Để triển khai thi hành hiệu quả Luật Căn cước, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ, xây dựng lộ trình cụ thể, bảo đảm từ ngày 01/7/2024 Luật Căn cước được thi hành đồng bộ, thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật. Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc thi hành Luật Căn cước.

Người dân làm căn cước công dân tại bộ phận một cửa Công an Nghệ An
Người dân làm căn cước công dân tại bộ phận một cửa Công an Nghệ An

Theo Kế hoạch, Công an tỉnh phối hợp với Sở thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương cùng các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, UBND các huyện, thành thị tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước. Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý căn cước công dân; phổ biến tài liệu liên quan Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các ban, sở, ngành và UBND cấp huyện, thành, thị rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Căn cước và các văn bản có liên quan.

Các ban, sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành thị chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Lực lượng Công an làm thủ tục cấp CCCD cho người dân trên địa bàn tỉnh
Lực lượng Công an làm thủ tục cấp CCCD cho người dân trên địa bàn tỉnh

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ban, sở, ngành và UBND cấp huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch phân công. Các ban, sở, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành, thị có văn bản tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, theo đúng tiến độ, đảm bảo có hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thi hành luật đảm bảo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các ban, sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành thị và các cơ quan, đơn vị liên quan; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Luật Căn cước.

Luật Căn cước được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Luật gồm 7 chương, 46 điều, quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật áp dụng đối với công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.


 

.

Cao Loan