Lịch sử Công an Nghệ An Lịch sử Công an Nghệ An
Trải qua 79 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân tỉnh nhà, Công an Nghệ An đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc ANQG, giữ gìn TTATXH, tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội địa phương…
.
.
.
.