Thứ Tư, 19/02/2020, 09:34 [GMT+7]

Đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 647/UBND-KGVX ngày 13/2, gửi các sở, ngành, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020.
Xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư góp phần gìn giữ                    bản sắc văn hóa dân tộc
Xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc
Cụ thể, Sở Văn hóa Thể thao xây dựng, ban hành kế hoạch công tác, phân công chỉ đạo điểm năm 2020 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, có chương trình, kế hoạch phối hợp kiểm tra giữa các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh với huyện được phân công chỉ đạo; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các nội dung phong trào ở cơ sở. Cùng với đó, tổ chức rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện phong trào ở cơ sở, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025;… Đồng thời, Sở chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình văn hóa ở cơ sở; tăng cường phối hợp kiểm tra, nhất là việc triển khai thực hiện các văn bản mới liên quan đến việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.
 
UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên những hành vi ứng xử văn hóa trong nhà trường; chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo nâng cao trách nhiệm quản lý học sinh, sinh viên; nghiên cứu giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; tăng cường giáo dục pháp luật về văn hóa giao thông. Sở Y tế đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, trong đó tập trung vào việc nâng cao ứng xử văn hóa, y đức của bác sĩ, cán bộ y tế đối với người dân đến khám, chữa bệnh.
 
UBND tỉnh giao Sở Truyền thông Thông tin chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí nghiên cứu các giải pháp tuyên truyền hiệu quả nội dung thực hiện phong trào; đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, kiên quyết phản bác các hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn về văn hóa, lên án mạnh mẽ các tệ nạn xã hội gây bức xức trong dư luận xã hội. Sở Nội vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả đề án văn hóa công sở, thực hiện nghiêm phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.
 
Đối với các cơ quan thành viên khác của Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa trong toàn ngành, nhất là văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cần chú trọng chấn chỉnh kỷ cương, đẩy lùi “bệnh thành tích”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào tại địa phương được phân công phụ trách, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, chủ động phối hợp với cơ quan thường trực, UBND các huyện, thành, thị tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hóa trên địa bàn tỉnh.
 
Đối với các huyện, thành phố, thị xã, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành, thị chỉ đạo Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của phong trào ở cơ sở; ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và tuyên dương các điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan việc đăng ký, xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, khu dân cư văn hóa theo đúng quy định. Đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong tham gia thực hiện các nội dung phong trào, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc, vùng miền; bảo đảm vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới và bảo đảm trật tự đô thị trong xây dựng đô thị văn minh.
.

Đ.T

.