Thứ Tư, 13/11/2019, 09:20 [GMT+7]

3 quy định mới về điều động, thuyên chuyển giáo viên ở Nghệ An

(Congannghean.vn)-Để việc điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng quy định, ngày 26/10/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra Văn bản số 7602/UBND-VX chỉ đạo vấn đề này với 3 nội dung quan trọng. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:  
 
Thứ nhất, chỉ tiến hành điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác các chức danh, vi trị công tác theo quy định và hướng dẫn các văn bản pháp luật. Cụ thể, đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thực hiện luân chuyển, biệt phái theo Điều 50, 52, 53 của Luật Cán bộ công chức và một số văn bản của tỉnh về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và điều lệ nhà trường các cấp học.
 
Đối với việc luân chuyển giữa vùng thuận lợi và vùng đặc biệt khó khăn thực hiện theo khoản 1, Điều 9, Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý ở vùng chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và một số văn bản liên quan. Thời hạn luân chuyển là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam. Hết thời hạn công tác, cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền sắp xếp luân chuyển công tác trở về nơi ở và làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến vùng điều kiện khó khăn hoặc tạo điều kiện để các giáo viên liên hệ chuyển công tác theo nguyện vọng.
 
Đối với việc thừa, thiếu giáo viên cục bộ, thời hạn biệt phái không quá 3 năm. Tuyệt đối không điều động, biệt phái đến các đơn vị đã đủ hoặc dôi dư giáo viên. Ngoài ra, có thể thuyên chuyển theo nguyện vọng cá nhân nếu đơn xin thuyên chuyển phù hợp với các cơ sở giáo dục.
 
Thứ 2, việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm chỉ bố trí ở các cơ sở giáo dục thiếu, các cơ sở giáo dục đóng tại vùng khó khăn, vùng xa của huyện, người dự tuyển phải có cam kết phục vụ lâu dài, tối thiểu từ 5 năm trở lên.
 
Thứ 3, UBND cấp huyện lập danh sách giáo viên, nhân viên dự kiến điều động, luân chuyển biệt phái (có tài liệu chứng minh kèm theo) về Sở Nội vụ để theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện.
.

Đại Nghĩa (tổng hợp)

.