Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201408/dang-uy-cong-an-tinh-to-chuc-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-9-519378/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201408/dang-uy-cong-an-tinh-to-chuc-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-9-519378/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 11/08/2014, 08:00 [GMT+7]
Đảng ủy Công an tỉnh

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9

(Congannghean.vn)-Sáng 8/8, tại thành phố Vinh, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tới tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban và đông đủ cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đánh giá lại tình hình sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 định hướng xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Gắn với nhiệm vụ thực tiễn, cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn thể hiện văn hóa trong công việc, giao tiếp, lối sống để luôn thể hiện lực lượng Công an nhân dân thấm nhuần văn hóa, tinh thần dân tộc, cùng chung tay xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện.

.

Ngọc Hùng