Thứ Hai, 02/09/2019, 07:55 [GMT+7]

Theo chân Bác, viết tiếp trang sử vàng, giành những thắng lợi mới

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay và dưới sự lãnh đạo của Đảng, bước tiếp con đường mà Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục giành những thắng lợi mới, xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".

“Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn
“Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn"

Trong những ngày kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay (1945-2019), hơn bao giờ hết, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm sau khi Người đi vào cõi vĩnh hằng.

Những ngày này 74 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Có những bài học mà thời gian càng lùi xa lại càng trở nên quý giá. Sau gần ba phần tư thế kỷ, Cách mạng Tháng Tám càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong biến cố vĩ đại này. Cùng với đó là tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường, một lòng theo Đảng của các tầng lớp nhân dân ta. Cách mạng Tháng Tám còn để lại bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nắm bắt kịp thời những biến chuyển mau lẹ của tình hình thế giới và thời đại.

Năm 2019 cũng là năm rất đặc biệt - Năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đi xa, song bản Di chúc của Người vẫn luôn là ngọn đuốc tiếp tục rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng Di chúc vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, đem lại những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển nhanh và bền vững đất nước, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Nhìn tổng thể, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, đất nước đang khởi sắc, vận nước đang lên
Nhìn tổng thể, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, đất nước đang khởi sắc, vận nước đang lên

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII đến nay, với việc cụ thể hóa chủ trương "phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt", Đảng ta đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, một cách đồng bộ, tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy, cán bộ, đạo đức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đặc biệt, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực đã được Đảng và Nhà nước ta lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm tích cực từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết, được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt. Đây là bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và của toàn hệ thống chính trị, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Mặc dù còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn, nhưng đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Nhìn tổng thể, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, đất nước đang khởi sắc, vận nước đang lên. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Những ngày này, chúng ta đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc thứ XIII và nhìn xa hơn, đang xây dựng tầm nhìn 2030 (100 năm thành lập Đảng) và đến năm 2045 (100 năm thành lập nước). “Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn". Để chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, xây dựng Đảng xứng đáng là "đứa con nòi" của dân tộc, "là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" dẫn dắt công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Thế giới và thời đại đang có những đổi thay mạnh mẽ và sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức, cả ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu. Nhưng, có những giá trị sẽ tồn tại vĩnh hằng và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Thấm nhuần tư tưởng và mong muốn của Người, chúng ta phải có tầm nhìn rộng mở, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong ước của Người và cũng là ước mơ của triệu, triệu người dân Việt Nam.

Những thành tựu đạt được từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta đối với tiền đồ tươi sáng của dân tộc, của đất nước ở phía trước. Chính phủ xác định rõ năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất như Tổng Bí thư, Chủ tịch  nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo.

Theo số liệu thống kê tính tới thời điểm này và các dự báo thời gian tới, chúng ta có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu trong năm 2019. Nhìn xa hơn, dự báo chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

 

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.